0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*
Фонд за асистирана репродукция
« -: Април 14, 2009, 19:39:05 pm »
Най-често задавани въпроси за Фонд Ин витро!

ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.

Какво финансира фонд "Асистирана репродукция"?

Фондът финансира:

1. лекарствените продукти, необходими за  стимулацията

2. контрол на стимулацията:
 - ехографски прегледи;
 - хормонални изследвания;

3. Ин витро (ИКСИ) процедура, която включва:
 - пункция на фоликулите;
 - ин витро (ИКСИ) оплождане;
 - ЕТ (ембриотрансфер);
 - замразяване на ембриони.


Какво не финансира фондът?

Фондът не финансира:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
 - микробиологични;
 - спермален анализ;
 - за трансмисивни инфекции;
 - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
 - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
 - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
 - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).


При какви индикации фондът финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?

Фондът финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).


При кои случаи фондът не финансира ин витро оплождане?

Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2.
липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.


Колко опита ин витро финансира фондът?

Фондът финансира до три опита ин витро.


Фондът финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете?

Да. Няма такова ограничение.


С кои лечебни заведения има сключен договор Фонда?

Списък на лечебните заведения, с които Център „Фонд за асистирана репродукция” има сключен договор за финансиране на дейностите:

1. Медицински център по репродуктивна медицина и оплождане Ин витро "София"
2. Ин Витро АГ Медицински център "Димитров", гр. София
3. Ин Витро Медицински център "Братя Тодорови", гр. София
4. СБАЛХ "д-р Малинов", София
5. СБАЛАГ "д-р Щерев" ЕООД, гр. София
6. І-ва СБАЛАГ "Света София" АД
7. АМЦСМП "Олимед" ООД, гр. Варна
8. СБАЛАГ "Селена" ООД, гр. Пловдив
9. МЦ "КИРМ" ООД, гр. Плевен
10. МЦ "Вяра" - ЕООД
11. Амбулатория за специализирана медицинска помощ - Медицински център София - 2000 ООД
12. МЦ "РепроБиоМед" ООД, гр. София
13. МЦ "Афродита" ООД, гр. София
14. Медицински център "Бора", гр. Пловдив
15. АМЦСМП ”Майчин Дом” - Варна
16. Болница "Св. Лазар", гр. София
17. Медицински център "Технобиос", гр. София


Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от фонда, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.
Подава се молба до директора на фонда за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия вслучай.
  

Как се извършва кандидатстването за финансиране от фонда?

Кандидатстването за финансиране от Фонда става чрез заявление, към което се прилага:

1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
 - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
-  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);

2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2

4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";

5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;

6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4

7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


 Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.
  
 Горепосочените документи се прилагат, когато жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление за първи път.
 
 В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.
  
Заявителката предоставя писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване (раждане).Къде се правят спермограми?

При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с фонда. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.


Къде се подават документите?

Документите се подават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36
от 9.00 до 17.30 часа


На кои телефони мога да получа информация относно подаването на документите?

Телефони за информация относно подаване на документи

  02/895-31-46
  02/895-31-48


Как се разглеждат заявленията?

След одобрение на заявлението:

 Директорът на фонда в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.

 Когато директорът на фонда констатира непълноти и неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.

  Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. и включва средства за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедура и за лекарствени продукти.
 Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на фонда.


Как да разберем дали сме одобрени?

Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.


Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?

Ще бъдете уведомени от служителите на фонда.


Къде се получават заповедите?

Заповедите се получават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, от директора на фонда


Как се извършва финансирането?

Финансирането се извършва  чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:

1. първи етап - авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
- заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7
- проформа фактура
- декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция

2. втори етап - отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
- подробна епикриза
- протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени
- фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти
- медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1.


Финансира ли фондът вече започнати ин витро процедури?

Фондът не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.
 

Какво трябва да съдържа изследването за ФСХ?

Задължително е прилагането на изследване на ФСХ, което освен печата от лабораторията трябва да има печат и подпис от лекар.

Не се изискват други хормони (освен ФСХ), както и не са необходими изследвания за СПИН, васерман, хепатит тип В и С.Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията!

На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват.
На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.


Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства?

Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е шест месеца след издаването на заповедта.Какво трябва да имаме задължително?

Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).


При неуспешен първи опит, финансиран от фонда, какво трябва да се направи?

Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.


Как става смяната на клиника?


Подава се молба до директора на Фонда за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника.

Какво финансира сумата, отпусната от Фонда?

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2400 лв.


ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2100 лв.


Къде мога да проверя статуса на документите си??

Адресът на сайта на Център "Фонд за асистирана репродукция" е www.far-bg.org.

Къде мога да прочета нормативните документи за фонда?

Правилник за организацията и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция"
« Последна редакция: Септември 19, 2011, 10:05:36 am от Мели »
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #1 -: Април 14, 2009, 21:16:03 pm »
Преди да си подам документите, четох правилника и наредбата и никъде не видях изисквания относно документите, а именно дали да са оригинали или копия и какви подписи и печати да има по тях. В момента недоумявам как изведнъж се изисква на изследването за фсх да има подпис и печат на лекар, като не ми става ясно дали на лекуващия лекар или този от лабораторията и не би ли следвало това да е записано в правилника, а не да се черпи информация от неофициални източници. Освен обичайното неудобство, за хора от провинцията като мен правили изследвания в София това означава да си вземам отново поредните почивни дни и да пътувам 400км, за да издирвам лекаря от лабораторията или от клиниката по репродукция. Извинявам се за изписаното, но след като в наредбата е записано, че отрицателните резултати за СПИН, Васерман и др. са задължителни, за да се прави ин-витро /най-грубо казано/ и съответно ги направихме за 140лв, ни ги върнаха, а в момента се оказва, че само печат на лабораторията не е достатъчен реших да напиша, това което мисля, пък дано е от някаква полза.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #2 -: Април 14, 2009, 23:41:25 pm »
Печат и подпис на лекар от лабораторията е редно да се слага на всички изследвания.
Разбирам, че неудобството е наиситна голяма, но се съгласете че при една проверка на фонда, а такава ще има със сигурност, е необходимо всички документи да са изрядни.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #3 -: Април 15, 2009, 00:49:59 am »
Абсолютно съм съгласна, че е необходимо всички документи да бъдат изрядни. Но ме притеснява това, че като контраиндикации на наредба № 28 се считат положителни вирусологични изследвания, както и фсх над 12,5. При фсх се изисква документ за това, а при спин не и защо наистина наредбата в единия случай се спазва, а в другия не. Също така при приема на документи същите се разглеждат от съответните длъжностни лица и те ми върнаха изследванията за спин, а не ми посочиха, че липсва подпис на лекар от лабораторията. В нормативните документи е посочено например, че се прави копие на личната карта и се заверява с “вярно с оригинала” и подпис, по същия начин мисля би следвало да бъде посочено какви са задължителните реквизити за другите документи още повече те никак не са много, също така самите лаборатории дават изследванията си в определен вид и това означава, че аз трябва да им обяснявам как да си вършат работата. Другото е, че наистина в един момент може някой да каже, че липсват изследвания за спин, т.к. те са изрично изписани в наредба №28, а аз ги нямам приложени и то защото не ми ги приеха и по тази точка също да бъда некласирана. Благодаря за отговора!
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #4 -: Април 15, 2009, 01:07:45 am »
Да, не го пише това изискване в правилника, защото е редно изследванията по подразбиране да са с подпис и печат.
Незнам какво повече да ти кажа. Документи няма да се връщат заради това, нито да се отказва финансиране, просто ще се изчака да се донесат необходимите документи.
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #5 -: Април 15, 2009, 11:20:44 am »
Стефи, можеш ли да кажеш приблизително кога да очакваме първите отговори на молбите
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #6 -: Април 15, 2009, 11:28:41 am »
StefiZ, ако при разглеждане на документите има нередност, в случая обсъждаме липса на подпис върху печата на лабораторните резулати, при връщане на документа трябва да пише основание.
Няма как основанието да е по подразбиране.
С други думи ако в правилника не е изрично упоменато, как именно трябва да изглежда този документ, претенцията е неоснователна.
Разбирам, че комисията иска да се застрахова срещу злоупотреби,но за целта правилото трябва да е залегнало в правилника или в друг обвързан с него нормативен акт.
Моля те , задай тези въпроси на колегите си, за да са ни ясни отношенията, дори и в детайли!
Каква радост е ,че има наш човек там, че и диалог да има. :)
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #7 -: Април 15, 2009, 11:41:24 am »
И аз да попитам - от клиниката ми искат изследавния за СПИН, сифилис, хепатит..., за да ми изготвят документите за фонда. От друга страна разбирам от вас, че тези изследвания не са необходими за канидатстването.
Въпросът е дали да се изпокарам с хората от клиниката и да си подам документи без вирусологични изследвания? Втори вариант е да ги направя, да си подам документите и когато след 3 месеца им изтече давността, защото горе -долу ще имам резултат от Фонда, да ги повтаряме пак?
Според Вас какво е редно, за да мога да си подам документите?


*

  slantze37

 • ***
 • 159
 • Това ,което не ме убива ме прави по силна!
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #8 -: Април 15, 2009, 12:01:08 pm »
Споко бе Maxi изследванията имат давност 6 месеца не си образувай нерви за такива неща.Успех на всички!
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #9 -: Април 15, 2009, 12:24:42 pm »
Надявам се да успяваме да спазваме едномесечния срок за разглеждането на документите.

Ефи, така е, права си, но документите няма да се връщат, просто ще трябва корекция само. Ще го предложа за коментар на следващата среща този въпрос.

А относно вирусологичните изследвания, така или иначе са необходими при започване на опит и ще са необходими на клиниките, може би затова ви ги изискват.
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #10 -: Април 15, 2009, 12:28:16 pm »
Стефи  :sunshine: си! :D
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #11 -: Април 15, 2009, 12:31:03 pm »
Аз питам, защото от клиниката ми казаха че важат само три месеца, а не вярвам до три месеца да имам резултат от Фонда или да започна опит. Това ме навежда на мисълта, че след това ще трябва да ги повторя.....
Както и да е....сигурно си знаят работата.....Мерси за отговорите.
Успех момичета!
 StefiZ :youwoman:


*

  Мели

 • Д-р Мариела Даскалова
 • *
 • 12161
 • Timeo Danaos et dona ferentes
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #12 -: Април 15, 2009, 13:06:02 pm »
Споко бе Maxi изследванията имат давност 6 месеца не си образувай нерви за такива неща.Успех на всички!

Момичета, в желанието си да помогнете давате погрешна информация, а това не само че не помага, но и вреди. Давността на изследванията за ХИВ, хепатити В и С и сифилис е 3 месеца преди процедурата по даряване и това е регламентирано в Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


"Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните, на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела."
Димитър Кудоглу
*

  Мели

 • Д-р Мариела Даскалова
 • *
 • 12161
 • Timeo Danaos et dona ferentes
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #13 -: Април 15, 2009, 13:11:55 pm »
Копирам ви и в тази тема необходимата документация. Следете много стриктно дали са изпълнени всички изисквания и дали имате всички необходими документи, за да не се налага да ви ги връщат по чисто технически причини (например трябва да имате етапна епикриза, а не примерно експертно становище).

Чл. 31. (1) За организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление по образец съгласно приложение № 2, към което прилага:
1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26, както следва:
а) за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
б) за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
в) за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
г) за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);
2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2;
4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";
5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;
6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4;
7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


"Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните, на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела."
Димитър Кудоглу
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #14 -: Април 15, 2009, 17:24:59 pm »
Може ли да кажете каква е разликата между етапна епикриза и експертно становище?!
Аз съм приложила документ на който пише - стерилитет от 3 години, мъжки фактор, при жената-нормални хормони.... 8O Това ми дадоха от клиниката, това приеха във фонда.
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #15 -: Април 15, 2009, 17:56:53 pm »
така е записано в правилника - етапна епикриза, затова се държи на такъв документ.

Момичета, прочетете внимателно това което съм написала в първия си постинг, както и публикувания от Мели чл. 31 от Правилника и преглеждайте внимателно какво ви дават от клиниката. Вие сте хората които трябва да следите дали всички документи които се изискват по Правилника са налични и в съответния вид.
« Последна редакция: Април 15, 2009, 18:00:07 pm от StefiZ »
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #16 -: Април 15, 2009, 18:45:51 pm »
Ясно че пише това във правилника. Ама аз не съм медицинско лице /или поне не официално/ и не знам какво трябва да представлява етапната епикриза!!!
Затова помолих за разяснение. За да знам  дали съм приложила правилния документ /не че имам друг/.
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #17 -: Април 15, 2009, 19:27:08 pm »
StefiZ, благодаря че ни отговаряш така компетентно, защото досега това търсих.
Моя въпрос е:
Аз избързах ми се струва още на 2 април да подам документи и ми се струва че тогава нещата още се доизясняваха, но вече станало.
 как да разбирам този текст: "документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;"
Най-старата дата на спермограма да е преди не повече от година или най-новата спермограмата да е от преди не повече от година.
Задължителено ли е изследването по Крюгер?
Защото аз приложих всички спермограми които имах - и от 2005 от доц Ватев и от Малинов от 2006 и от 2007 и актуална, която направихме на 2 април.
Ако трябваше да правим и в друга клиника трябваше да изчакам 1 месец за да има разлика от 2.04 и чак тогава да подаваме...
Звънях на администраторките във фонда и ми казаха, че документите са приети вече и ако има нужда за допълнителни ще се обадят.
Предварително благодаря!
*
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #18 -: Април 15, 2009, 21:58:32 pm »
Здравей, аз го разбирам, че по-новата спермограма не трябва да е правена преди повече от година.
Re: Фонд за асистирана репродукция
« Отговор #19 -: Април 15, 2009, 23:34:32 pm »
За съжаление аз нямам документ, удостоверяващ извършването на нито една от шестте инсеминации, въпреки че са направени в 3 различни клиники.Много от тях нямат практика да издават такива документи и се съмнявам, че ако се обърна към тях с молба за издаването на такъв документ ще се отзоват. Единствено се сещам,че преди последните две инсеминации,аз и съпруга ми попълвахме декларации,че сме съгласни да минем през тази процедура.Това може ли да послужи като доказателство за извършени инсеминации?
Иска ми се да вярвам...