0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Датската спермална банка - от в. Труд
« -: Януари 07, 2005, 15:05:40 pm »
в. Труд, днес, 07.01.2005 г.,с. 16

Д-р Тияна Николова е завършила Медицинския универси-тет в Скопие, Македония
акушер-гинеколог
Българки раждат със сперма от Дания

Д-р Тияна Николова е завършила Медицинския универси-тет в Скопие, Македония.
Специализирала е акушер-ство и гинекология в Майчин дом и от 10 години работи в тази област на медицината Специализирала е и акопунктура в Шри Ланка Д-р Николова е собственичка на АГ болница „Св Лазар", която навършва 5 години.
Мира_РАДЕВА

- Каква е връзката меж-ду елитната болница "Св. Лазар" и слухът, че внася-ме сперма от Дания, д-р Николова?
Пьрво това не е слух, ние наистина внасяме сперма Второ в действителност всичко започна от една на-ша пациентка, която дълго време не можеше да заче-не Причината не беше в нея, а в съпруга й, чиято сперма не беше качествена Години наред жената опитвала какви ли не методи да забременее, но напразно Впрочем, има много подоб-ни случаи, когато генетич-ният материал от мъжа не е качествен.
- Какви са възможностите в такива случаи?
Те са две Може да се вземе донорски материал (сперма) от нашата банка за сперма, която се намира в Майчин дом Или пък да се поръча от голяма криобанка в чужбина
- И ще има някаква раз-лика между българската и вносната сперма?
Голяма В чужбина се правят всички възможни те-стове на донорите тестове за СПИН, васерман, за хепатит.
- В нашата банка те не се ли правят?
Не се правят Генетични тестове ние нямаме Да ви-дите само как се описват до-норите тук, при нас, и как се прави това в чужбина, когато ви пратят каталога!
Веднага ще ви стане ясна ситуацията
- И какво направихте с пациентката си?
Обадихме се от клиниката в криобанката в Дания и получихме сперма от нея После продължихме тази дейност Вече има 14 наши пациентки, които са ползвални чрез"Св Лазар" сперма от Дания Осем от тях са бре-менни Веднага ще кажа -забременяването обикно-вено не сгава при първото инсеминиране а най-често при второто
- Инсеминиране? Това не е "ин витро" опложда-не, нали?
Няма нищо общо с него Просто се взима една доза от получената от странство сперма и се поставя направо в матката на жената Всичко е просто и лесно
- Трудно ли се оправяте с нашите митници при вно-са на необичайния про-дукт''
- В началото - да Трябва-ше специален документ от Изпълнителната агенция по лекарствата, който се полу-чава бавно и мъчително По-сле се разбра, че той не е необходим По-важното е, че този месец очакваме да се роди първото бебе от сперма, получена от крио-банката в Дания
- Кои са родителите?
- Е, това няма да ви кажа Те са много известни хора
- А каква е цената на спермата от Дания?
- Три дози сперма за инсеминация (не за ин витро!). струват около1200 евро По-ръчваме винаги по 3 дози, защото от първия опит нито една жена не забременя Отделно за манипулацията „инсеминиране" се плаща в болницата 700 лв
- Не подготвяте ли пред-варително жената за тази манипулация?
- Естествено Всъщност ние започваме да следим овулацията на жената, про-вокираме я с медикаменти, програмираме получената сперма и едва тогава я вкар-ваме в матката Трябва да се знае, че цената на спермата в датската криобанка е раз-лична - по-скъпа е качестве-ната, с определена морфо-логия, с повече и по-бързи сперматозоиди, чиято дока-зана оплодителна способ-ност е по-висока
- Колко струва тя?
- Тя струва с около 200 евро повече от тази, която обикновено поръчваме А ние взимаме средноскъпа-та В интерес на истината най-често оставяме на крио-банката да реши каква ще ни предложи, като се съоб-рази с изискванията на бъ-дещата майка
- Нима тя си избира бебе-то по каталога, който сте получили от Дания?
- Разбира ce! Бъдещата майка може да си избере до-нор скандинавец, от азиат-ски тип или европеец.
А може ли тъмнокож? Има ли българи, донори на сперма в датската крио-банка?
 - Може и тъмнокож да бъ-де избран за баща на бебе-то Не съм чувала българи да дават сперма в датската банка, която се намира в Ко-пенхаген и е най-голямата в Европа Тя работи с 35 стра-ни и годишно осигурява над 1000 бременности Но не е най-голямата - тя е в Амери-ка
- Не планирате ли кон-такти и с нея?
- Мислихме по този ва-риант, но не е възможно, за-щото има проблеми с износа на генетичен материал от САЩ Това става изклю-чително трудно
- Да се върнем към ката-лога, д-р Николова!
- В него се описва всеки донор - какъв цвят са очите му, косата му, колко е ви-сок, кръвната група, обра-зованието и професията И най-важното - гарантира се, че донорът на сперма е генетично нормален При нас и не можем да си помис-ли още за подобно изслед-ване на донорите
- Ще поддържате ли обратна връзка с бъде-щите майки, оплодени с вносната сперма? За да проверите дали бебетата им са с желания цвят на очите, на косата?
-Непременно Затова ча-каме с вълнение и първото бебе, заченато със сперма от Дания Но нека припом-ним, че по наследство се предават не само особено-сти от бащата, но също така и oт майката Затова не е задължително непременно бебетата да са синеоки, щом баща им е бил от скан-динавски тип, рус и със светли очи
- Колко време една сперма може да стои за-мразена в криобанка?
- О, няколко години Но по-прясната винаги е по-качествена
- Как я пренасяте до България?
- Това става чрез ку-риерска фирма, която го прави за не повече от 48 часа Малката епруветка със спермата се поставя в специални значително по-големи охладителни кон-тейнери После ние ги връ-щаме на банката в Копен-хаген За услугата по транспорта на спермата се плаща малко повече от 100 евро
- А в болницата в какво я съхранявате?
- Имаме си специални криокамери Преди инсеминирането спермата се размразява и обработва от опитни биолози Едва тога-ва се пристъпва към мани-пулацията
- Може ли пациентката ви да бъде сигурна, че от Копенхаген ще получи точно такава сперма, как-вато е поръчала. Няма ли вероятност оттам да сгре-шат донора?
- Това е изключено! Бан-ката в Копенхаген работи с целия свят и грешка не мо-же да си позволи
- Споменахте, че винаги разполагате с 3 дози вносна сперма.Ако при първия опит не стане забре-меняването, използвате втората доза. А третата? Какво я пра-вите?
- Засега я пазим Има едно чув-ство за несигурност в бремен-ните Те не искат да я уни-щожава-ме, преди да се е ро-дило бе-бето им А какво ще прав-ят после с тази до-за, зави-си само
от тях Биха могли след вре-ме да поискат второ дете Нормално е
- А не може ли да се по-лзва за друга жена, която също иска да стане май-ка, но има проблеми?
- Възможно е, естестве-но Но съдбата на третата доза сперма решават пациент-ките, които са я поръчали и платили Ако те кажат, ще я хвърлим
- Колко време се чака за доставка на сперма от банката в Копенхаген?
- Това става веднага щом и се обадим от "Св Лазар" Впрочем, всеки може да се свърже с тази банка и по Интернет Адресът и там е www.cryos.dk Всеки може и да си плати за доставката директно на самата банка, пак чрез Интернет, разбира се Дори пациентките ни правят това сами Проблемът обаче е, че криобанката не може да изпрати сперма-та на частно лице А само на специализирана клиника Защото това е генетичен материал
- Добре, в болница "Св. Лазар" успяхте с вносна-та сперма да превърнете в потенциални майки (засе-га!) вече 8 жени. Вие сле-дите ли как протича бре-менността им? Дали е нормална, или има про-блеми?
- Разбира ce! Това е първото ни задължение Слава Богу, всичко до този момент е наред Всъщност ние раз-полагаме и с единствения в страната супермодерен ул-тразвуков апарат С негова помощ можем да установим още в най-ранна бремен-ност, ако има увреждания в плода, различни аномалии в него и да вземем мерки навреме Много по-ясно се вижда морфологията на плода Установяваме не-врологичните му рефлекси
- С помощта на този апа-рат кога можете да опре-делите пола на бебето?
- Много рано и за разлика от обикновените ултразву-кови апарати - с пълна си-гурност Някъде около 13-14-ата седмица Това е краят на третия и началото на четвъртия месец
от бременността С апарати-те, които се ползват масово, тава не може да стане Оби-кновено се нагажда инфор-мацията за пола на бебето
- И в крайна сметка тряб-ва да сме готови за големи изненади?
- За съжаление доста че-сто става така Всъщност на-шият ултразвуков апарат е първият опит на техниката да "навлезе" визуално тол-кова сериозно в утробата на жената и да види бебето с всичките му подробности
- Скъп ли е този апарат?
- Много Той е производ-ство на Южна Корея и стру-ва около 100 000 евро За да го купим, в болницата се на-ложи да вземем банкови кредити И вероятно ще го изплащаме години наред Но бъдещето е в него
- Тогава и прегледите с него едва ли ще бъдат по джоба на средната бъл-гарка?
- Във Виена например пре-глед с такъв ултразвуков апарат струва 750 евро Так-сата при нас е 800лв Но пак ще повторя - разликата между обикновения ултраз-вуков апарат и този е много голяма
- Работите ли с Нацио-налната здравноосигурителна каса? За да могат здравноосигурените бъл-гарки да ползват ако не безплатни прегледи при вас, поне с някакво нама-ление на таксата?
- Не работим със здравна-та каса Изчислихме, че па-рите, които биха могли да идват при нас от нея, не мо-гат да покрият и четвърт от разходите ни
- Интересно е вашите па-циентки, които си избират "татковци" от Дания, какви предпочитания имат7
- Различни Искат да при-личат на законните им съ-прузи По цвят на очите и косите, по ръст И разбира се, да бъдат от интелигентни и здрави мъже «5»

Каре:
Донорската програ-ма за сперма стар-тира в датската криобанка през 1990 г.Първата доза дарена сперма влиза в употреба през 1991, а Интересът към тази услуга започва да се покачва извънредно бързо Криобанката за-почва да снабдява с донорска сперма Норвегия, Финландия, Великобри-тания, Гърция, Германия, Италия и Белгия Сега тя работи с над 35 стра-ни в света Датската криобанка предлага услу-гите си и онлайн От 2001 г съществува неин сайт, в който лицензирани и одобрени болници имат директен достъп до донорската листа.

Снимка на две колони-Д-р Николова: Няма по-голямо щастие за една жена, години опитвала да забременее, да стане майка