УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ЗАЧАТИЕ

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружение “Зачатие”, неговите цели, задачи, принципи, както и правата, задълженията и Устав на “Сдружение Зачатие”
Този устав е приет от учредителите на “Сдружение Зачатие” на 06.03.2004 година, изменен  от Общото събрание на Сдружението на заседание от 20 февруари 2006 година, изменен от Общото събрание на Сдружението на заседание от 17 май 2008 година, изменен от Общото събрание на Сдружението на заседание от 06 юни 2009 г .
Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружение “Зачатие”, неговите цели, предмет на дейност, начин на управление, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на управление.

І. Име, седалище и срок на съществуване
Член 1
(1) Сдружение “Зачатие” наричано за краткост “Сдружение”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
(2) Сдружението се регистрира за осъществяване на обществено полезна дейност и като такова, подлежи на вписване в централния регистър при Министерство на правосъдието.
Член 2- наименование на Сдружението
Името на сдружението е “Зачатие“ като се изписва изцяло или съкратено -- СЗ и на латиница “Zachatie”
Член 3 - седалище и адрес Сдружението
(1) Седалището на сдружението е град София
(2) Адресът на сдружението е София 1505, кв. "Редута", ул. "Кадемлия 13", 
Член 4 - срок
Съществуването на сдружението не е ограничено със срок.

ІІ. Цели на Сдружението и средства, за тяхното постигане:
Член 5 - цели на Сдружението
 
Целите на сдружението са:

1. Да подпомага изготвянето и провеждането на национална стратегия за подобряване на репродуктивното здраве и фертилитета в България;
2. Да създава, подпомага и участва в обществения дебат на проблемите на репродуктивното здраве в България;
3. Да подпомага и информира гражданите относно профилактика и лечение на заболявания, водещи до стерилитет;
4. Да оказва образователна и практическа помощ на граждани и организации по проблемите на репродуктивното здраве в България;
5. Да предлага независима експертна оценка за състоянието на проблемите на репродуктивното здраве в България;
6. Да подпомага сътрудничеството и да посредничи между бездетни семейства и компетентните институции за подкрепа и съдействие при проблеми на репродуктивното здраве в България;
7. Да подпомага подобряването на законодателството, свързано с репродуктивното здраве в България
8. Да подпомага работата на отговорните български институции при работата им за подобряване на репродуктивното здраве и фертилитета в България;

Член 6 – средства за постигане на целите

За постигане на тези цели Сдружението:
1. осъществява различни изследователски програми и инициативи по проблемите на репродуктивното здраве;
2. осъществява експертна и консултантска медицинска помощ по проблемите на репродуктивното здраве;
3. осъществява експертна и консултантска правна помощ във връзка с различни аспекти на репродуктивното здраве
4. прави предложения за промени в съществуващото законодателство и подзаконовата уредба свързани с репродуктивното здраве и борбата със стерилитета в България.
5. осъществява постоянна медийна кампания по проблемите на репродуктивното здраве.
6. организира дискусии, симпозиуми, семинари, срещи, кръгли маси и др.;
7. участвува в проекти и дейности, организирани от други български, чуждестранни и международни организации съобразно целите си;
8. организира и провежда собствени и по поръчка социологически проучвания и експертни оценки;
9. привлича изявени експерти, специалисти и личности от чужбина за подпомагане на дейността на Сдружението и на други български организации със сходни цели;


ІІІ. Предмет на дейност на Сдружението
Член 7 – основен предмет на дейност

В изпълнение на посочените в настоящия устав цели, Сдружението извършва:
1. Поддържане на постоянна уеб страница
2. Рекламна и издателска дейност
3. Оказване на консултантска помощ
4. Организация на семинари, конференции и др. събития

Член 8 -предмет на стопанска дейност

(1) Сдружението извършва и по стопански начин дейностите, посочени в Член 6, с цел реализиране на приход за Сдружението, като например платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари, социологически проучвания, както и всякаква дейност, позволена от закона. Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 5 цели на Сдружението.
(2) Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.


ІV. Членство и Прекратяване на членството
Член 9 – изисквания за членство в Сдружението

(1) Членове на сдружението могат да бъдат физически лица, както и български и чуждестранни юридически лица, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.
(2) Всеки член има право на един глас в Общото събрание.
(3) Членовете на сдружението, които уронват авторитета му, нарушават Устава или не плащат редовно членския си внос могат да бъдат изключени от него с решение на Управителния съвет. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание.
Член 10 – права на членовете на Сдружението

Членовете на сдружението имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;
2. да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на сдружението;
3. да гласуват с право на един глас в Общото събрание;
4. да получават информация за работата на ръководните органи.
Член 11- задължения на членовете на Сдружението
Членовете на сдружението са длъжни:
1. да спазват Устава на Сдружението;
2. да плащат ежемесечно определения от Общото събрание членски внос; Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася
3. да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
Член 12 – процедура за приемане на нов член
(1) Членството в сдружението се заявява с писмена молба до Председателя на Управителния Съвет на Сдружението, придружена с квитанция за платен членски внос за 3 месеца.
(2) Председателят на Управителния Съвет, може да откаже приемането на нов член, ако са налице основанията по чл. 9, ал. 3. При решение за отказ на членство, председателя уведомява писмено кандидата с писмо, придружено с квитанция за върнат членски внос
(3) По желание на кандидата, молбата за членство, може да бъде преразгледана на следващото Общо Събрание на Сдружението. Решението на Общото Събрание относно членството е окончателно.
Член 13 – прекратяване на членството
Членството в сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление за доброволно напускане;
2. смърт на физическото лице;
3. ликвидация или прекратяване на дейността на юридическите лица
4. изключване на член, поради настъпване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 3 или неспазване на Устава на Сдружението
5. автоматично при не плащане на дължимия членски внос за период от 12 месеца

V. Имущество
Член 14 – обем на имуществото

Имуществото на Сдружението се формира от:
(1) Членски внос на членовете на сдружението в размер на 10 лева за три месец за физически лица и 20 лева на месец за Юридически лица
(2) Последващи дарения или завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица.
(3) Доходи и граждански плодове от имуществото, образувано съгласно предходните алинеи.
(4) Приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона.
Член 15 – отказ от дарение

Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на целите му или на разпоредбите на устава му.
Член 16 – вписване на даренията

Всички направени дарения и завещания се вписват в специална книга.
Член 17 - одити
Дейността на Сдружението подлежи на независим одит по реда на Закона за Счетоводството, от момента в който е налице едно от условията на чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ.


VI. Органи на управление и Представителство
Член 18 – Органи на управление

Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание (ОС);
2. Управителен съвет (УС);
3. Председател на УС;
Член 19- Правомощия на ОС

(1) Общото събрание на членовете е върховен орган на сдружението. Неговите правомощия са:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и председателя на сдружението
4. взема решение за участие в други организации;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. приема бюджета на сдружението;
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.
Член 20 – свикване на ОС
1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителния Съвет най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание може да бъде свиквано на извънредни заседания от Управителния съвет:
1. по инициатива на Управителния Съвет
2. по искане на една трета от членовете на сдружението
(3) Общото събрание може да бъде свиквано на извънредни заседания от съда по седалището на сдружението, след писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице, в случай, че УС откаже да свика извънредно заседание, съгласно ал.2, т.2 на този член.
(2) Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.


Член 21 – кворум на ОС

(1) Общото събрание се счита за редовно проведено, ако присъстват поне една трета от всички членове на сдружението
(2) При липса на необходимия кворум за редовно провеждане, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. След това, събранието се счита за редовно проведено, независимо, колко члена присъстват, но не по-малко от 10 души.
(3)  Присъстващо на ОС, се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Член 22 – начин на провеждане на ОС

(1) Общото Събрание се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред
(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на Общото Събрание, не са съгласни.
(3) При провеждане на Общото Събрание, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените пълномощни и писмените становища и гласувания.
(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на ОС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.
Член 23 – право на глас в ОС

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Всеки член на Общото събрание може да представлява най-много трима други членове. Представителството се доказва с писмено пълномощно, представено на председателя на УС в деня на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
Член 24 – конфликти на интереси

Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се лично до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които има участие в контролни или надзорни органи

Член 25 – вземане на решения от ОС

(1) Решенията на Общото Събрание се считат за приети, ако за тях са гласували повечето от присъствалите членове
(2) Решения по чл. 19, ал. 1, т. 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото Събрание
Член 26 – Управителен Съвет (УС)

(1) Управителният съвет на сдружението се състои от седем членове, които се избират за срок от 3 години и могат да бъдат неограничено преизбирани.
(2) До избирането на нов Управителен съвет стария продължава да изпълнява своите функции.

Член 27– прекратяване на членство в УС

(1) Членството в УС се прекратява:
1. с изтичане на мандата на УС и непреизбирането на съответния член за нов мандат.
2. по собствено желание на съответния член, при невъзможност да изпълнява задълженията. В този случай, членството се прекратява след писмено едномесечно предизвестие, отправено до председателя на УС
3. при смърт или поставяне под запрещение на съответния член на УС
4. при неизпълнение от страна на съответния член на възложените му от настоящия Устав функции. В този случай, членството се прекратява след решение на ОС, по предложение на УС. До окончателното прекратяване на членството, то се счита временно „замразено“, А УС продължава своята работа с един член по-малко.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4, ОС избира на негово място нов член за срок до края на мандата на останалите членове на УС.

Член 28 – правомощия УС

(1) УС управлява непосредствената дейност по изпълнение на целите и програмата на сдружението. УС Взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имуществото и всички други правни и фактически актове за осъществяване на инициативите на Сдружението, в съответствие с настоящия Устав и приетите от ОС решения.
(2) УС има следните правомощия

1. представлява сдружението, чрез своя Председател;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението,
7. определя адреса на сдружението;
8. приема освобождава и изключва членове на сдружението
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
10. определя възнаграждението на членовете на УС
11. Замразява временно членството на член от УС -  в този случай решението се взима с пълно мнозинство
Член 29 – редовно свикване на УС

(1) УС се свиква на редовно заседание от неговия председател най-малко веднъж на шест месеца.
(2) УС се свиква чрез писмена покана до всички членове, изпратена най-малко 7 дни преди датата на провеждане. Поканата съдържа датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието
(3) Член на УС, който е променил адреса си, даден при избора му, без да е съобщил писмено на Председателя на УС новия си адрес, се счита за редовно уведомен за събранието.
Член 30 – извънредно свикване на УС

(1) По искане на 1/3 от членовете на УС може да се свика извънредно заседание на УС
(2) Искането се отправя писмено до председателя на УС
Член 31 – начин на провеждане на УС

(1) УС се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред и се ръководи от председателя
(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на УС, не са съгласни.
(3) При провеждане на УС, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените писмените становища и гласувания.
(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на УС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.

Член 32 – вземане на решение от УС

(1) УС се счита за редовно проведен, а решенията му легитимни, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват поне трима от тях.
(2) Присъстващо на УС, се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
(4) Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство
(5) Решенията на УС следва да бъдат взети единодушно от всички членове на УС, когато се взема решение за разпореждане с недвижимо имущество на сдружението

Член 33 – Председател на УС

(1) Председателя на Сдружението се избира от ОС на Сдружението, измежду членовете на Управителния съвет с мандат от 1 година, като няма ограничение за преизбирането му.
Член 34 – смяна на Председател на УС

(1) Председателят на УС може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:
1. по негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си
2. с решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на сдружението.
3. с решение на ОС поради несправяне с работата,
4. с решение на ОС поради извършване на престъпление от общ характер,
(2) В случаите на предходната алинея УС свиква извънредно заседание на ОС в едномесечен срок от установяването на визираните обстоятелства.
Член 35 – правомощия на Председателя на УС

Председателят на УС:

1. организира, ръководи и контролира пряката дейността на сдружението
2. осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението
3. носи материална отговорност за имуществото на сдружението
4. сключва договори с лица предоставящи стоки и услуги в полза на Сдружението
5. управлява имуществото на Сдружението;
6. разпорежда се с имуществото на Сдружението в съответствие с Устава
7. представлява Сдружението.


VІI. Годишно приключване
Член 36 – годишни отчети

Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението през изтеклата календарна година .
Член 37 – приемане на годишните отчети

(1) Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността и взема решение за свикване на редовно Общо събрание
(2) Председателят на УС представя годишните отчети на редовно годишно събрание на ОС
(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението са публични и се публикуват в  интернет страницата на сдружението.

VІІІ Книги на дружеството
Член 38 – регистри и книги

към Сдружението се водят следните книги:

1. Регистър на членовете, в който се вписват имената и адресите на всички членове физически лица, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.
2. книги с протоколите от проведените ОС, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 22, ал. 3 от Устава
3. книги с протоколите от проведените УС, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 31, ал. 4 от Устава
Член 39 –достъп до регистрите и книгите на Сдружението

(1) Всички членове на сдружението имат пълен достъп до информацията по чл. 38, т. 2 и 3, както и частичен достъп до информацията по т. 1, като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.
(2) Достъпът до информация се предоставя от председателя на УС


IX. Прекратяване и Ликвидация на Сдружението
Член 40 – прекратяване на сдружението

Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява във всички предвидени в закона случаи, както и по решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички негови членове.
Член 41 – ликвидация на сдружението

(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението или от посочен от него ликвидатор. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите.
Член 42 – преминаване на имуществото

При ликвидация на Сдружението, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Управителния съвет, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

 

Х. Преходни и заключителни разпоредби
§.1. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Сдружение ”Зачатие”, състояло се на 6.03.2004 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
§.2. Изменения и допълненият на настоящият устав са приемани от всички присъствали на Общото събрание на Сдружение ”Зачатие”, състояло се на 12.02.2006г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
§.3. Измененията и допълненията на настоящият устав са приети от всички присъствали на Общото събрание на Сдружение ”Зачатие”, състояло се на 17.05.2008г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
§.4. Измененията и допълненията на настоящият устав са приети от всички присъствали на Общото събрание на Сдружение ”Зачатие”, състояло се на 06.06.2009г. в гр. Бургас, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.