Публикувано на: 26.12.2014г.
  Награда за цялостна преподавателска и научна дейност /въвеждане на ново направление в българската медицина/ на името на проф. Стоян Киркович  бе присъдена на проф. д-р Илия Ватев, дм   -  катедра по биология. Слово при връчването на наградите, на г-н Декана на Медицинския факултет, Медицински университет-София – проф. д-р Марин Маринов по време на Тържествената церемония

 по повод на патронния празник на МУ-София (сграда на Националната опера, 28 ноември 2014г., 17.10ч.) Наградата се присъжда на проф. Ватев за въведеното от него ново направление в българската медицина  чрез фундаменталните разработки на техники за „ин витро” оплождане, микроманипулации върху овоцити и ранни ембриони и основаване на специализирана лаборатория за „ин витро” оплождане и предимплантационна ембриология. Той предлага на МЗ първата у нас програма за лечение на човешкото безплодие чрез „ин витро” оплождане, координира тази програма и успешно прилага основните методи от асистираната репродукция за лечение на тежките форми на безплодие при човека. С участието на поканени и обучени от него специалисти акушер-гинеколози, извършва основните процедури довели да раждането на първите български „ин витро” и „ИКСИ” деца и на деца, заченати след процедури за вътрематочна инсеминация с „ин витро” обработени сперматозоиди. Този успех на България намира международно признание – отбелязан е в регистъра на първите успешни за всяка страна „ин витро” процедури, в американското списание по „in vitro оплождане и трансфер на зародиши”, а Катедрата по биология получава международен сертификат за интелектуална собственост върху метода „ин витро” оплождане.
Разработените от Проф. д-р Ватев и приложени за първи път в Катедрата по биология, МФ, МУ-София, нови техники за подпомагане на човешката репродукция са държавнически оценени и чрез „Фонд асистирана репродукция” към Министерство на здравето ежегодно се подпомагат хиляди български безплодни двойки.
 Проф. Ватев е автор на повече от 150 значими научни труда, с импакт фактор над 60,които са цитирани над 300 пъти, автор/съавтор е на 11 учебници и учебни помагала, като по-голямата част от тях са под негова редакция, ръководител е на 7 успешно защитили докторанта в областта на репродуктивната биология и асистираната репродукция на човека, има двама защитили дипломанти и 10 специализанти от страната и чужбина. Започнал дейността си в Катедрата по биология като демонстрант, а по-късно кръжочник и асистент, след хабилитацията той е дългогодишен ръководител на Катедрата и член на факултетния съвет, участвал е в обучението на над 40 випуска студенти и осъществява мечтата си за бързо приложение на научните му разработки в лечебната практика.