Публикувано на: 08.04.2014г.

Българска Асоциация по репродуктивна човешка ембриология е сдружение с идеална цел, което обединява специалисти, работещи и имащи научни интереси в областта на ембриологията и асистираната репродукция. Ние, нейните членове, изразяваме сериозните си опасения от начинанието на Европейската гражданска инициатива “Един от нас”, която изисква от Европейския парламент да ограничи изследванията върху човешки ембриони и ембрионални стволови клетки.


Основанията на „Един от нас” за подобна необмислена крачка са твърде далеч от сериозната научна гледна точка. Медицинската общност възлага много надежди на изследванията, свързани с човешките ембриони и изолираните от тях стволови клетки. Получените резултати спомагат за развитието на асистираните репродуктивни техники и пряко засягат лечението на стерилитета. Не бива да забравяме, че европейските страни се намират в условия на демографски срив, който води до последващи, регресивно задълбочаващи се кризи в икономиката, културата и обществения живот. Само в нашата страна броят  на безплодните двойки е над 250000, като за много от тях инвитро оплождането е единственият шанс за успех.
Изследванията върху ембрионите и техните клетки лежат в основата на регенеративната медицина. Неоспорима истина е, че надеждите за лечение на редица  заболявания /сърдечно-съдови, нервнодегенеративни и др./ са свързани най-вече с достиженията в областта на ембрионалните стволови клетки. Твърдението на „Един от нас”, че работата с клетки на възрастни индивиди води до същите резултати, е не само дилетантско, но и невярно и може да бъде лесно опровергано.
В този дух хипотетично възможната забрана върху изследванията, срещу които „Един от нас” необмислено се бори, може да спре едно многообещаващо научно развитие, достигнало до нови методи на диагностика и терапия; да причини дълбоко страдание на много бездетни двойки и да отнеме шанса за успешно лечение и спасяване на живота на мнозина болни.
Не на последно място подобно искане спъва финансирането на редица научни проекти и би имало критично отражение върху вече заложени мащабни програми за международно сътрудничество – като например „Хоризонт – 2020”.
Това противоречие трябва да бъде решено извън контекста на политически, идеологически или общностни разграничения. То не може да бъде разглеждано през никаква друга призма освен през хуманната гледна точка. Тази, която осигурява на  хората правото на здрав и пълноценен живот и щастието на създаденото поколение, а на обществото – сигурно, модерно и перспективно здравеопазване, положено върху доказани научни методи.
За съжаление този прост и очевиден факт трудно се проумява от хора с ретроградно и схоластично мислене, които в сляпата си убеденост, че се борят за благородна цел, могат да станат причина за разрастване на човешката болка и страдание.

 

 

От името на Българска Асоциация по репродуктивна човешка ембриология:  /Доц. Пламен Тодоров, дб Председател на Асоциацията/