Публикувано на: 10.01.2007г.

Предупреждение:

      Всички материали, публикации, коментари, теми и категории, както и цялото съдържание на "Зачатие" има само информационно предназначение. То няма консултативна насоченост и не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия в дадена насока. По отношение приложимостта на съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област.      

      "Зачатие" предоставя подбрана информация за някои заболявания и тяхното лечение. Тази информация не трябва да се възприема като съвет за лечение на дадено заболяване. Тя не замества препоръките на здравните специалисти. Ако смятате, че имате здравословни проблеми, трябва да се консултирате с личния си лекар или друг квалифициран медицински специалист.

      Информацията за координати на лекари, специалисти, здравни заведения, курортно-лечебни и балнеоложки центрове, фитотерапевти, както и мненията за тях са предоставени от посетители на клуб "Проблемно забременяване" и "Зачатие". Ние не носим отговорност за достоверността на тези данни и тяхната актуалност, както и за вреди причинени в резултат от посещението или непосещението на какъвто и да е специалист или фитотерапевт, лечебно или санаторно-курортно заведение, чиито координати са поместени в "Зачатие".

      Екипът на "Зачатие" не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница или вследствие предоверяването на доставената в нея информация, както и от съвети и препоръки получени от трети лица, били те регистрирани посетители на сайта или автори на материали. "Зачатие" отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

      Отговорност за съдържанието на всеки конкретен материал носи неговият автор. Мaтериалите са собственост на авторите им. Достъпът до информацията е безплатен.

      Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. Екипът на "Зачатие" не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

      Към сайта "Зачатие" има форуми, които са свободни дискусии на посетителите на сайта. Ние не носим отговорност за съдържанието на темите и мненията в тях .

      Използваните цитати от произведения на други лица при посочване на източника и името на автора съответстват на обичайната практика и са в обем, оправдан от целта. Използваните части от публикувани произведения или на неголям брой малки произведения в материали е в обем, необходим за анализ за научна и образователна цел, при посочване на източника и името на автора, като не се засяга нормалното използване на произведението, нито пък се увреждат неоправдано законните интереси на авторите. Авторското право върху преводите или преработката на дадени материали принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Това не лишава други лица от правото да правят самостоятелно свой превод или своя преработка на същото произведение.

      Използването и достъпът до "Зачатие" и нейното съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.