Количествен анализ за интегритет (цялост) на ДНК на сперматозоидите
Публикувано на: 17.06.2005г.

Количественият анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите (The Sperm DNA Integrity assay - SDIa) понякога се среща и като тест за интегритет на ДНК на сперматозоидите (Sperm DNA Integrity test -SDIt). Както количествения анализ на хроматиновата структура на сперматозоидите (Sperm Chromatin Structure Assay - SCSA), така и анализът на интегритета на тяхното ДНК е инструмент за измерване на клинично важните характеристики на целостта на хроматина в ядрото на сперматозоидите.

Резултатите добре корелират с потенциала на сперматозоида от даден мъж да произведе ембрион , който да бъде достатъчно “способен” да доведе до раждане на жизнеспособен и здрав плод. Количествения анализ на цялостността на ДНК на сперматозоидите използва метахроматичните свойства на акридин оранж (AO), ДНК проба и принципите на флуоцитометрията (FCM).

Данните от количествения анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите не корелират напълно с класическите параметри за качеството на сперматозоидите и основно се дават да прогнозират субфертилността или инфертилността и слабата репродуктивна способност. Количествения анализ на целостта на ДНК на сперматозоидите измерва повредената ДНК. Повредени ДНК може да има в сперматозоидите както на фертилния, така и на инфертилния мъж. По тази причина този анализ на повредените ДНК може да разкрие скрити аномалии на ДНК на сперматозоида при инфертилния мъж, на който състоянието е класифицирано като неизяснено, защото е базирано на очевидно нормални стандартни параметри на сперматозоидите при спермалния анализ. Въпреки това данните подсказват, че анормален количествен анализ на цялостността на ДНК на сперматозоидите е по-вероятно да се получи в случаите при влошени показатели на стандартния спермален анализ.

По този начин количественият анализ е идеално подходящ за клиниките по стерилитет, за оценка на интегритета на ДНК, доколкото е свързана с оплодителния потенциал и развитието на ембриона, както и с ефекта от репродуктивните лекарства. Доколкото параметрите на количествения тест за интегритет на ДНК на сперматозоидите са независими от конвенционалните параметри на спермалния анализ, резултатите могат да позволят на лекаря да определи за конкретния пациент при кой метод (ин витро и ИКСИ) ще бъде по-вероятно процедурата да доведе до жизнеспособна (повече от 12 седмици) бременност.

Известно е, че третирането на ракови заболявания оказва увреждащ ефект върху мъжката фертилност. Редукцията на производителността на сперматозоиди се увеличава от цитотоксичния ефект на химио - и радиотерапията върху сперматогенния епител. А дори епителът да оцелее, има опасност за репродукцията през поколенията, като негативният ефект може да варира от безплодие до спонтанен аборт. Оптималният спермален хроматин е необходим за пълното изразяване на мъжкия оплодителен потенциал. Количествения анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите се проявява като показател на вероятността да се зачене и износи жизнена бременност.

Подобрението, което се забелязва в подвижността на сперматозоидите след селективната обработка на сперматозоидите, не е свързано с подобни подобрения в ДНК интегритета на сперматозоидите. Тези данни подсказват, че техниките за обработка на сперматозоидите не намаляват поврежданията на ДНК на сперматозоидите, нито потенциала за пренасяне на генетични мутации при циклите на асистирана репродукция.

Важно е да се добави, че по-голямата част от данните, с които разполагаме, за ефекта от анормалния количествен анализ за интегритет на спермалната ДНК, са резултат от неасистирани бременности. Въпреки че все още е много начална по природа, базата данни е извлечена от опита на Sher Institute of Reproductive medicine и предполага следното:

- Статистиката на жизнеспособните (>12 седмици) бременности при ин витро (и съответно до раждане на жив плод) е около 3 (2-3) пъти по-ниска при жени под 33, чиито съпрузи имат анормален количествен анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите. Резултатите стават прогресивно лоши при по-възрастни жени, като жизнените бременности са много по-малко при жени над 35.

- Въпреки че е възможно анормалният количествен анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите спонтанно да се възстанови до нормални стойности, това се случва доста рядко.

- Въпреки че анормален количествен анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите се среща и при мъже с видимо нормален спермален анализ, по-разпространено е лоши резултати да се наблюдават в случаите на олигоастенозооспермия (намалени брой и подвижност на сперматозоидите и/или намален брой на сперматозоидите с нормална морфология).

- Има някои предположения, че прилагането на антиоксидантна терапия ( L-carnitine 3-5 гр. на ден, acyl carnitine 500 мг – 1 гр на ден, Витамин C 500 мг по 2 на ден и Витамин Е 400 МЕ по 2 на ден), приемани за 3-6 месеца, може в някои случаи да възстанови количествения анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите до нормални параметри.

- Има някои предположения, че мъже, които имат варикоцеле (разширени вени на скротума) и свързани с тях анормални стойности на количествения анализа за интегритет на ДНК на сперматозоидите, могат да възстановят тези стойности до нормалните от 3 до 6 месеца след хирургическа или радиологическа аблация на варикоцелето.

Като цяло анормалният количествен анализ за интегритет на спермалната ДНК намалява, но не изключва нацяло възможността за успешна ин витро / ИКСИ бременност. Но прогнозите се влошават значително, когато възрастта на жената надхвърли 33 години. Въпреки, че анормалния количествен анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите рядко се връща към нормалните стойности спонтанно, това се случва понякога. Селективното медикаментозно и хирургично лечение понякога е ефективно. Ако след “лечението” (което по настоящем следва да бъде отнесено към “царството на експериментите”) показателите не се върнат към нормалните, се използва донорска сперма като възможност за избор, особено, когато възрастта на жената е над 35 години.

В заключение, вероятно е изгодно извършване на количествен анализ за интегритет на ДНК на сперматозоидите да бъде обсъдена преди решението за ин витро / ИКСИ, в случаите, когато партньорът има лоши показатели на спермалния анализ и / или няма регистрирана преди това бременност, която да е продължила над 20 г. с.


Превод от английски: Cygnus
Източник: Шер Инстирут по Репродуктивна Медицина