Публикувано на: 01.04.2004г. Не е пресилено да се каже, че в момента над 200 000 български семейства искат, а не могат да имат деца. Това са 11% от хората между 18 и 40 години. За съжаление лечението на стерилитета не е по джоба на огромната част от българските семейства и без помощта на държавата сме обречени.
По предварителни данни населението на България към края на 2003 г. е 7 801 000. За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 44 568 души, или с 0.6 %.
А колко процента са 200 000 семейства? Това означава, че минимум 200 000 човека в България имат медицински проблем, а те са около 2,5 % от населението на нашата държава! Тези 2,5 % - малко ли са? Даниите са от националния статистически институт.
Раждаемост на населението

Броят на децата през последните 13 години непрекъснато намалява и през 2003 г. те са едва 15.5% от населението при 21.6 на сто в началото на прехода (и 30 % преди сто години). През 2003 г. в България са родени 67 908 деца, от които 67 359 или 99.2% са живородени. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е - 8.6‰.

Още 200 000 деца можеше да се родят през 2003 г.

А през 2004 - колко ли ще са родените деца?

Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението

Години

Раждаемост -
(на 1000 души)

Естествен прираст -
(на 1000 души)

Тотален коефициент
на плодовитост

1990

12.1

-0.4

1.81

1995

8.6

-5.0

1.23

2000

9.0

-5.1

1.27

2001

8.6

-5.6

1.24

2002

8.5

-5.8

1.21

2003*

8.6

-5.7

1.23Смъртност на населението

През 2003 г. в България са умрели 111 927 души, или коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.3‰.

Коефициенти на обща и преждевременна смъртност

Години

Обща смъртност

Преждевременна смъртност 4 -
%

1990

12.5

29.7

1995

13.6

28.3

2000

14.1

25.0

2001

14.2

25.2

2002

14.3

24.5

2003*

14.3

24.414.3 ‰ смъртност на 8.6‰. раждаемост! На къде вървим? А къде ще стигем с тези темпове след 50 години?

Естествен прираст на населението

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. И тъй като от 1990 г. насам умират повече лица, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност. В резултат на това, от началото на последното десетилетие на миналия век населението непрекъснато намалява.През 2003 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 44 568 души! Ако към този отрицателен прираст добавим 200 000 деца, какво ще се получи? Стойността на коефициента на естествения прираст (разлика между ражданията и умиранията на 1000 души от средногодишния брой на населението) е минус 5.7‰. От минус 0.4‰ през 1990 г., коефициентът на естествения прираст нараства на минус 5.0‰ през 1995 г. и достига минус 5.1‰ през 2000 година.

Тенденцията на намаляване на коефициента на раждаемост започва от 1950 година. Тогава той е 25.2 живородени на 1000 души от населението. През следващите десетилетия той непрекъснато намалява, за да достигне през 1990 г. 12.1‰, през 2000 г. - 9.0‰ и през 2002 г. вече е 8.5‰. От 10-12 години насам населението ни намалява средно с 45 – 50 хиляди души годишно.

Това не е демографски срив, а катастрофа!

Налага се търсене нови възможности за повишаване на раждаемостта.

Население към 31.12. по години и пол

Години

Общо

Мъже

Жени

1990

8 669 269

4 269 998

4 399 271

1995

8 384 715

4 103 368

4 281 347

2000

8 149 468

3 967 423

4 182 045

2001

7 891 095

3 841 163

4 049 932

2002

7 845 841

3 816 162

4 029 679

2003*

7 801 273

3 790 840

4 010 433Данните за годишния брой на населението са резултат от провежданите преброявания на населението и съответните годишни изчисления на населението в резултат на естествения и механичен прираст, получени от текущата демографска статистика за годините между отделните преброявания

* Данните са предварителни и подлежат на уточняване.

Остаряване на населението

Средната възраст на населението общо за страната през 2003 г. е 40.8 години. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете.

Средната продължителност на живота на населението през последните десет година нараства от 70.91 години за периода 1992 - 1994 г. на 71.70 г. за 1998 – 2000 година. Сега тя е 71.87 години.

Може ли населението на Българя да се „подмлади”?

България ще има сериозен проблем с намаляването на трудоспособното население по времето, когато днешните тийнейджъри и деца започнат работа. По груби изчисления след около 15 години делът на пенсионерите би бил двойно по-голям от досегашния, а способните да работят - с над 5% по-малко. Това означава, че сегашното съотношение - на всеки трима трудоспособни да се падат двама, които не могат да работят, ще се влоши значително. Дори в момента пенсионната система е субсидирана, въпреки безработицата работодатели посочват, че имат проблеми с намирането на квалифицирани кадри, а средният доход е много нисък при голямо преразпределение през бюджета. Всичко това ще е още по-страшно след 10-15 години. Според Йордан Калчев от НСИ прогнозите сочат, че и у нас след 2012 г. имиграцията ще бъде по-голяма от емиграцията. По думите на Лъчезар Богданов от Industry Watch Group и сега се наблюдава натиск за миграция към България от държави от Близкия и Далечния изток.

Ще останат ли в България българи?

Основни демографски показатели за периода 2001 - 2003 година

(Данните за 2003 г. са предварителни)

Показател

2001

2002

2003

Общо

В градо вете

В селата

Общо

В градо
вете

В селата

Общо

градо вете

В селата

 

Гъстота на населението
(на кв. км.)

71.1

.

.

70.7

.

.

70.3

.

.

Естествен прираст
(на 1000 души)

-5.6

-2.6

-12.3

-5.8

-3.0

-12.5

-5.7

-2.9

-12.1

Коефициент на възрастова зависимост

46.8

39.8

65.8

46.2

39.1

65.4

45.5

38.5

64.6

Раждаемост (на 1000 души)

8.6

8.9

8.1

8.5

8.7

7.8

8.6

8.9

7.9

Тотален коефициент на плодовитост

1.24

1.15

1.55

1.21

1.13

1.50

1.23

1.15

1.52

Смъртност (на 1000 души)

14.2

11.5

20.4

14.3

11.7

20.3

14.3

11.8

20.0

Средна възраст (в години):

 

На населението

40.4

38.6

44.6

40.6

38.8

44.7

40.8

39.1

44.9

На майка при раждане на първо дете

23.8

24.4

22.0

24.0

24.6

22.0

24.3

25.0

22.2По демографски срив България се нарежда сред първите страни в Европа.

По-лош от нашия резултат сред кандидатките за ЕС отчита само Латвия. През 2000 г. починалите са с 41 408 повече от родените, а естественият прираст е отрицателен - минус 5,1 на хиляда. - минус 5,5 на хиляда. Всички останали страни от Източна Европа имат по-умерен отрицателен прираст. За Естония и Унгария той е минус 4,8 на хиляда, за Чехия - минус 2 на хиляда, а за Полша - нула. Единствено Словакия има положителен естествен прираст под 1 на хиляда. А страната ни е последна, на 222-ро място по раждаемост. Това сочат сравнителни данни, които обявиха експерти на Националния статистически институт.

В заключение може да се направи констатацията, че в страната се утвърждават негативните тенденции в естественото развитие на населението, изразяващи се в ниската раждаемост и плодовитост на населението и относително високата смъртност.


Материалът подготви: Tania79


Още по темата:

Репродуктивното здраве в България - д-р Любомир Дамянов