Публикувано на: 07.07.2011г.
Срокът за първото подаване на заявления за  разглеждане на финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция при двойки във фактическо съжителство и  семейства  с репродуктивни проблеми, лечимо преди всичко с методите на АРТ, живеещи на територията на Община Стара Загора, за 2011 година е до 15 август 2011г. Общинският Съвет на Община Стара Загора прие и на второ четене правилника за отпускане на средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от община Стара Загора. Критериите и необходимите административни и медицински документи , които всяка двойка трябва да подготви са публикувани на страницата на Общински съвет - Стара Загора.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

 
О Б Я В Л Е Н И Е


За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора


1. На основание чл. 8 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора, Комисията по чл. 6 от същия правилник обявява прием на документи на кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

б/ кандидатите да са семейни двойки  или във фактическо съжителство;

в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата и Община Стара Загора;

г/ да са със непрекъснати здравно – осигурителни права;

д/ да не са поставени под запрещение;

е/ да не са криминално проявени лица;

ж/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI.


Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община - Стара Загора могат да получат финансово подпомагане на процедури  и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно този Правилник един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура .


2.  Кандидатите представят лично или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:


    Заявление по образец;
    Копие от лична карта ;
    Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация  от партньорите при фактическо съжителство ( Приложение 2) ;
    Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство ( Приложение 3);
    Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески  начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);
    Свидетелство за съдимост;
    Удостоверение за наличието или липса на задължения към Община Стара Загора;
    Удостоверение от Териториална дирекция Стара Загора към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;
    Информация за банкова сметка на кандидатите;
    Медицинска документация.


3. Място и срок за подаване на документите:

3.1. Населено място - гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 107, сградата на Община Стара Загора, ет. 2, ст. 216; тел: 042/614-696;

3.2. Начален срок за подаване на документи – 01.08.2011г.  – 09ч.

3.3. Краен срок за подаване на документите - 15.08.2011г., 12.30 ч.

3.4.Документите се приемат всеки работен ден от 9.00ч до 12.30ч.

3.5. Ден на публикуване - 27.07.2011г.

3.6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения  - сайта на Община  Стара Загора и фоайето на сградата.


инж.Светла Карастоянова,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЧЛ.6 ОТ ПФППДАРСЛЖСНРП

НА ТЕРИТОРИАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРАКандидатстването за финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на  двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община- Стара Загора, със средства, предвидени в Бюджета на общината, е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция".   

Входираните заявления за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Комисията е в състав от 9 члена, като 5-ма от тях да бъдат общински съветници, избрани от Общински съвет Стара Загора и членове на ПК по „Здравеопазване и екология”, „Социална политика” и „Финансии и бюджет” ; 2-ма от общинска администрация, като единият от тях е със юридическо образование и 2 –ма представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в  областта на репродуктивното здраве.

От страна на Сдружение "Зачатие" в комисията ще участва координаторът ни за Стара Загора и член на управителния съвет на Сдружение "Зачатие" - г-жа Мария Стирянова. За въпроси и предложения по отношение програмата можете да споделите в специализирания форум за Общински програми за финансиране на сайта на сдружението.
На 21.07.2011 се проведе поредното заседание на членовете на ЗК, които ще участват в специално създадената комисия за разглеждане на документите на кандидатстващите за финансиране двойки с репродуктивни проблеми  от Община Стара Загора. На заседанието бяха приети графика за прием на документи и бяха уточнени всички параметри по приема.
Приема на документи ще започне на 01.08.2011 и ще продължи до 15.08.2011 включително. Документите ще се приемат всеки работен ден, в сградата на Община Стара Загора, стая 216 от 9:00 до 12:30. Готовите бланки /5 на брой/ ще бъдат публикувани на сайта на Община Стара Загора след 25.07.2011 от където ще могат да бъдат изтеглени.  Ще бъде създаден нарочен регистър, обслужващ нуждите на програмата, като всеки кандидатстващ ще се подписва при получаването на входящият си номер, срещу час и дата на подаване на документите.
Следва да се попълнят:

1.   Приложение 1- Заявление от кандидатстващия, съдържащ личните му данни , и конкретизиране на сумата, за която ще кандидатства /до 2000 лева/;
2.   Приложение 2- Декларация, удостоверяваща  че двойката е във фактическо съжителство /в случаите, в които няма сключен граждански брак/;
3.   Приложение 3- Декларация за липса на кръвна връзка между партньорите;
4.   Приложение 4- Декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
5.   Приложение 5- Декларация от кандидатстващите, че не са одобрени за аналогична дейност п ЦФАР през текущата година

Останалите документи са:
   Ксерокопие от ЛК на кандидатите;
   Ксерокопие от удостоверението за граждански брак, при наличието на такъв;
   Свидетелство за съдимост;
   Удостоверения за липса на задължения към общината и НАП;
   Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права;
   Медицинска документация /изследвания, етапна епикриза от лекуващият лекар/;
   Остойностен план на предстоящите изследвания и процедури /на базата на заключенията в епикризата/;
   Служебна бележка от банка, в която заявителят има сметка, по която да бъдат преведени парите, при одобрение по програмата.
При одобрение на кандидатите сумите ще се отпускат авансово срещу запис на заповед  /ще се превеждат по посочената от заявителя сметка/, като в едномесечен срок след извършване на процедурите и/или изследванията кандидатите са длъжни да предоставят в общината разходни документи за извършените плащания, както и медицинска документация с описание на извършените процедури и изследвания.