Център
Публикувано на: 15.01.2009г.

Проект за създаване на Център "Фонд за асистирана репродукция"
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Център "Фонд за асистирана репродукция" като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на здравеопазването със седалище гр. София, пл. "Св. Неделя" № 5.
(2) Център "Фонд за асистирана репродукция", наричан по-нататък "фонда", е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.
Чл. 2. (1) Фондът осъществява дейност по организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България.
(2) Организацията на работа и дейността на фонда се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.

Чл. 3.  Със средства на фонда се финансират до три ин-витро процедури на едно лице.

Чл. 4. Финансирането на дейностите по чл. 2, ал. 1 се извършва до размера на средствата по бюджета на фонда за съответната година.

Чл. 5. Приходите на фонда се формират от:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. дарения и помощи;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.

Чл. 6. Средствата по чл. 5 се разходват за обезпечаване дейността на фонда.

Чл. 7. (1) Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на здравеопазването.
(2) Директорът на фонда се атестира на всеки три години от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя с правилника по чл. 2, ал. 2.
(3) Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директора на фонда, ако е получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(4) Фондът се подпомага от администрацията на Министерството на здравеопазването.

Чл. 8. Числеността на персонала на фонда е 5 щатни бройки, в това число и директор.

Чл. 9. (1) Към фонда се създава Обществен съвет, състоящ се от 7 членове.
(2) За членове на Обществения съвет се определят изтъкнати медицински специалисти в областта на асистираната репродукция и акушерството и гинекологията и представители на обществеността.
(3) Съставът на Обществения съвет се избира от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

(4) Общественият съвет осъществява следните функции:
1. изработва, актуализира и оповестява принципи и правила, въз основа на които се набират и разходват финансови средства за осъществяване дейността на фонда и предлага максимални стойности за финансиране на дейности по асистирана репродукция със средства от фонда;
2. организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на фонда;
3. разглежда заявления на български граждани за организационно и финансово подпомагане от фонда за извършване на асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България;
4. прави предложение до директора на фонда по всяко подадено заявление, като при положително становище предлага и размера на необходимата парична сума до определения максимален размер на средствата за съответната дейност.
5. разглежда финансовата и медицинската документация, представена от лечебните заведения след извършване на дейностите по асистирана репродукция и прави предложение до директора на фонда за изплащане на сумите или за отстраняване на непълноти и неточности.

Чл. 10. (1) Директорът на фонда, по предложение на Обществения съвет, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на лицата по чл. 2, ал. 1, в която посочва размерът на отпусната парична сума и избраното от лицата лечебно заведение или прави мотивиран отказ.
(2) Заповедите по ал. 1 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Директорът на фонда сключва договор с лечебните заведения по ал.1 за финансиране на дейностите по асистирана репродукция.

Чл. 11. Лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция, финансирани със средства на фонда, подлежат на съвместен контрол от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и фонда.
 
Чл. 12. Директорът на фонда представя на министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността му в срок до 20 февруари на следващата година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За организиране и започване дейността на фонда, както и за дейности през 2009 г., свързани с "Програма "Ин витро - стимулиране на раждаемостта сред двойките с репродуктивни проблеми чрез осигуряване на средства за провеждане на медицински изследвания и доставка на лекарствени продукти за ин витро оплождане" в акредитирани лечебни заведения в Република България, се осигуряват средства в размер на 10 млн. лв. по реда на § 88, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. чрез преструктуриране на разходната част на бюджета на Министерството на здравеопазването.

§ 2. Министърът на здравеопазването в срок 30 дни от влизане в сила на  постановлението:
1. издава правилник за организацията на работа и дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция";
2. определя директор на Център " Фонд за асистирана репродукция ";
3. внася предложение в Министерския съвет за определяне състава на Обществения съвет.

§ 3. В Постановление № 43 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ. бр.22 от 2006г., изм. ДВ. бр.39 и 93от 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 2007г., изм. ДВ. бр. 24, 34 и 45 от 2008г.) се правят следните изменения и допълнения:

1.   В чл. 2, ал. 2:
а) създава се нова т. 6:
“6. Център “Фонд за асистирана репродукция”.
б) Досегашната т. 6 става т. 7.

2. В Приложението към чл. 2, ал. 2, т. 6 и ал. 3:
а) заглавието се изменя така:
“Приложение към чл. 2, ал. 2, т. 7 и ал. 3.”

б) на ред 3, колона 3 числото"607” се заменя с "602".
 
в) създава се ред с пореден номер 5а:
“5а. Център “Фонд за асистирана репродукция” 5”.
   
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията.

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването и на министъра на финансите.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

МИНИСТЪР –ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
        И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
                    ВЕСЕЛИН ДАКОВ


Главен секретар на Министерството на здравеопазването:
Доц. Красимир Гигов

Директор на дирекция “Правна”:
Мирела Анастасова