Публикувано на: 27.08.2004г.


BASRH
Проучване на Фонда за народонаселение към ООН - 2003

Настоящото проучване е проведено от Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве и Българското дружество по акушерство и гинекология в България по поръчка на Фонда за народонаселение към ООН. Основанията на Фонда за народонаселение към ООН за провеждане на подобно изследване са в многостранното значение на безплодието за отделния човек, за семейството и обществото.
Реализирането на родителските функции е основна проява на репродуктивното здраве на населението, докато невъзможността за забременяване, успешна бременност и раждане на здрав жизнеспособен плод са прояви, които характеризират безплодието. То е важен проблем, засягащ благополучието на голям брой български семейства и възпроизводството на населението у нас. Поставена на основата на съвременните постижения на медицинската наука, борбата с безплодието може да мобилизира значителен резерв за подобрение на демографското състояние.

Световната Здравна Организация дава дефиниция на безплодието, която обединява:

» Невъзможност да се забременее;
» Загуба на плода поради невъзможност да бъде доизносена бременността докато плодът стане жизнеспособен;
» Нежизнеспособност на новороденото;

Дефинирани са също така и понятията:

» Първично безплодие - невъзможност за забременяване, независимо от начина на водене на полов живот и условията съществуващи за настъпване на бременността в течение на 2 години.
» Вторично безплодие - жената е забременявала в миналото, но след това е станала неспособна отново да забременее, независимо от условията за настъпване на бременността в течение на 2 години.

Нараства разбирането, че безплодието е израз на общо нарушение на здравето и съчетава освен увреждане в детеродните органи, често и заболявания в други органи и системи. То представлява частен случай на нарушение на здравето на индивида със сериозни последици за неговото благополучие и следва да бъде характеризирано от различни страни.

Социално-икономическите аспекти на безплодието са свързани с необходимостта семейството да се лекува дълго време. Заболяването ангажира сили и средства на семейството и обществото и влияе върху трудоспособността на съпрузите.

Социално-психологическите аспекти са свързани със самочувствието на брачната двойка и нейните връзки с обществото, обкръжаващо семейството. Непълноценността на съпружеските отношения повишават вероятността от разтрогване на брака. Сред безплодните жени се наблюдава в по-изразена степен емоционална лабилност, неврози, психическа напрегнатост, по-ниска адаптивност, по-изразена зависимост. Тази психическа лабилност се проявява и по време на лечение.

Репродуктивните планове на бездетните семейства по принцип не се отличават от плановете на останалите семейства, с изключение на случаите, когато силното им желание за дете ги кара да сочат по-голям брой желани деца или когато трудностите във връзка със забременяването ги отказват от първоначално набелязания брой.

Демографските аспекти се проявяват в това, че излекуваното безплодие най-често отлага раждането на децата и скъсява репродуктивния период. Когато забременяването настъпи след продължително лечение, то може да стане причина семеството да се откаже от раждането на следващото дете, което е пряка загуба в демографски смисъл.

В безплодното семейство се раждат желани деца.

Това има важно демографско значение и медико-социално значение, тъй като показва къде усилията за стимулиране на раждаемостта могат да бъдат по-ефективни.


Материал и методи на проучването:

Настоящото проучване се проведе за период от 7 месеца и обхваща 247 жени на възраст от 20 до 43 години, посетили за първи път кабинетите по стерилитет на Университетските болници или специализираните центрове за борба със стерилитета в цялата страна. Обхванати бяха 7 центъра, в които за всяка пациентка, след подписване от нейна страна на информирано съгласие, бе попълнена, предварително изготвена и одобрена от Фонда по народонаселение към ООН анкетна карта, включваща паспортни данни за пациентката и нейния партньор, анамнестични данни от общия й гинекологичен статус, данни от проведениете лабораторни и инструментални изследвания, както и приложената терапия при семейната двойка. След приключване на определения срок, събраната информация бе обработена и систематизирана, след което бе подложена на статистическа обработка от посочениете от българското представителство на Фонда по народонаселение към ООН специалисти.

Резултати и обсъждане:

Безплодието има различни причини сред различните групи население и различните възрасти. Сред факторите, които влияят върху честотата на безплодието са:

» Възрастта на брачните партньори определя в значителна степен реализирането на родителските функции при брака - колкото по-късно партньорите встъпват в брак, толкова по-голяма е вероятността този брак да е безплоден.
» Увеличаването на продължителността на нормалната полова връзка с желание за бременност води до по-голяма вероятност от забременяване.

С напредване на възрастта на брачните партньори се увеличава и продължителността на безплодието, както това се илюстрира от таблицата.

Продължителност на стерилитета в зависмост от възрастта:

< 2 г.
3 - 5 г.
6 - 8 г.
над 8 г.
общ брой пациенти
79 (32,0 %)
80 (32,4 %)
51 (20,6 %)
37 (15 %)
247
при възраст на съпругата:
< 30 г.
53 (38,7 %)
47 (34, 3 %)
26 (19 %)
11 (8 %)
137
31 - 35 г.
20 (26,0 %)
23 (29,90%)
18 (23,40%)
16 (20,80%)
77
36 - 40 г.
4(30,80%)
10(34,50%)
6(20,70%)
9 (31,0%)
29
> 40 г.
2 (50 %)
0 (0 %)
1 (25 %)
1 (25 %)
4


Същата закономерност се наблюдава и по отношение на възрастта на съпруга.

Продължителност на стерилитета в зависмост от възрастта на съпруга:

< 2 г.
3 - 5 г.
6 - 8 г.
над 8 г.
общ брой пациенти
78 (32,2 %)
78 (32,2 %)
50 (20,7 %)
36 (14,9 %)
242
при възраст на съпругата:
< 30 г.
36 (43,9 %)
29 (35, 4 %)
15 (18,3 %)
2 (2.4 %)
82
31 - 35 г.
19 (22,4 %)
26 (30,6 %)
24 (28,2 %)
16 (18,8 %)
85
36 - 40 г.
16 (34,0 %)
16 (34,0%)
6 (12,8 %)
9 (19,10 %)
47
> 40 г.
7 (25,0 %)
7 (25,0 %)
5 (17,9 %)
9 (32,1 %)
28


Данните представени и в двете таблици илюстрират един твърде тревожен факт, а именно твърде закъснялото осъзнаване на факта на стерилитета и търсене на специализирана помощ. Тъй като данните се събрани при първото посещение на специализирания кабинет, високия процент на пациенти с продължителност на стерилитета повече от 3 години е наистина основание за тревога. Трябва да се имат предвид препоръките на Световната Здравна Организация, че изследването и лечението на стерилитета трябва да започне след 24 месеца редовен полов живот с желание за бременност. За да може навременното започване на лечението за стерилитет да бъде осъществено са необходими определено ниво на здравна култура на населението и висок професионализъм сред медицинските кадри.

След внимателен и обстоен анализ на анамнезата, данните от физикалното изследване, както и на приложените лабораторни и инструментални методи на изследване при обхванатите в проучването 247 брачни двойки, при 174 (70%) от тях се достигна до заключението, че се касае за първичен стерилитет, а при останалите 73 (30%) от пациентите, стерилитета бе определен като вторичен.

Със същата коректност и задълбочен анализ се пристъпи към анализ на резултатите и с цел определяне причината за стерилитета в брачната двойка. Факторите в тази насока бяха разделени както следва:

» тубарен фактор за стерилитета в брачната двойка (при наличие на недвусмислени доказателства от приложените инструментални изследвания - хидротубация под ултразвуков контрол и хистеросалпингография или хромопертубация по време на лапароскопия или лапаротомия за двустранна непроходимост на маточните тръби);

» мъжки фактор на стерилитета (при наличие на трайно отклонение в обема на еякулата, сперматозоидна концентрация <40 млн. /мл или <50% нормокинетични сперматозоиди в поне 3 спермограми, направени след 3 до 5 дни полово въздържание);

» ендокринен стерилитет (при липса на доминантен фоликул и двуфазна базална температура в три поредни псевдоменструални цикъла, както и при документирано отклонение в серумните нива на естрадиола, FSH, LH и пролактина от 3-ти до 6-ти ден на менструалния цикъл);

» ендометриоза (доказана с лапароскопия);

» имунологични причини за стерилитет.

» неизяснени причини за стерилитет.

Получените резултати бяха както следва: тубарен стерилтет - 41%, мъжки фактор в стерилитета - 26%, ендокринни причини за стерилитет - 18%, ендометриоза, като причина за стерилитет - 3%, имунологични причини за стерилитет - 1%, неустановена нито една от посочените причини за стерилитет - 11%.От изнесените данни прави впечатление ниския процент на пациентите с установена ендометриоза, както и ниския процент на пациентите с имунологичн фактор в патогенезата на стерилитета. Причина за първото считаме, възможността за дискретна изява на ендометриозните огнища, съчетана с относително ниския процент пациентки, при които е направена лапароскопия - 22,3%, въпреки че като цяло настоящото проучване потвърждава връзката между дисменореята и ендометриозата (62,5% от пациентките с установена ендометриоза имат и дисменорея в 3 от последните 4 менструации), факт насочил клиничното мислене на специалистите занимаващи се с проблема към ранна диагностика и терапия на ендометриозата. Като причина за ниския процент пациенти, при които се установяват имунологични причини за стерилитета, бихме посочили относително ниския брой на семейните двойки, при които е проведено целенасочено изследване в тази насока - 12 (4,86%). При детайлният анализ на резултатите се установи, че делът на мъжкия стерилитет е най-висок във възрастовата група до 30 годишна възраст (64,3%). Този факт показва навременното му диагностициране и лечение в настоящото проучване, което още веднъж дава възможност да се насочи вниманието на акушеро-гинекологичната общественост към навременното диагностициране и лечение на този проблем.

При анализа на данните за предложената терапевтична методика на пациентите (според таблицата) на преден план изпъкват два извода.

 възраст   
брой
Предложена терапия до 30 г. 31 - 35 г. 36 - 40 г. над 40 г.
Контролирана инсеминация съпруг 8 (22,9 %) 14 (40 %) 10 (28,6 %) 3 (8,6 %)
35
Контролирана инсеминация донор 11 (64,7 %) 2 (11,8 %) 4 (23,5 %) 0 (0%)
17
IVF съпруг17 (19,3 %) 37 (42,0 %) 22 (25 %) 12 (13,6 %)
88
IVF донор1 (20 %) 0 (0 %) 1 (20 %) 3 (60,0 %)
5
ICSI и TESE15 (32,6 %) 16 (34,8 %) 8 (17,4 %) 7 (15,2 %)
46
Необходими допълнителни изследвания 17 (43,6 %) 10 (25,6 %) 6 (15,4 %) 6 (15,4 %)
39
Други49 (43,0 %) 43 (37,7 %) 18 (15,8 %) 4 (3,5 %)
114
Общо83854728
243


Високата честота на контролирана инсеминация във всички възрастови групи би могла да се обясни с по-ниската цена на този терапевтичен метод и съответно с по-голямата му достъпност. За съжаление поради ограничения обхват на това проучване и краткото му времетраене, трудно биха могли да се оценят резултатите от контролираната инсеминация.

Ниският процент на пациентите лекувани с ICSI във възрастовата група до 30 годишна възраст (предвид честото диагностициране на мъжки фактор за стерилитета в тази група).

Нашето обяснение за тази висока честота на контролираната инсеминация и ниската честота на ICSI е относително по-високата цена на асистираните репродуктивни технологии, ползващи протоколи за контролирана овариална хиперстимулация, поради високата цена на медикаментите в тези протоколи.

Изводи и заключения от проучването:

Въпреки високата цена на изследванията и терапията на стерилитета, българските лекари - акушер-гинеколози, успяват да обхванат и лекуват нуждаещите се пациенти, като от това правило не правят изключение и пациентите от най-младата възрастова група.

Като допълнителни възможности за подобряване диагностиката, а оттам и лечението на стерилитета в българското семейство, бихме могли да посочим въвеждането в диагностично-лечебния план на пациентите като рутинни процедури, лапароскопията, спермоимобилизационния тест на Изожима, както и спермоаглутинационния тест на Фрайберг. Целта на тези изследвания е по-нататъшното подобрение в диагностиката и лечението на ендометриозата, като причина за стерилитета, както и своевременното установяване на спермоантитела в серума на пациентката, като възможен патогенетичен фактор в стерилитета.

Не са разработени напълно някои от психологическите аспекти на безплодните семейства - безплодието води до психологични реакции, които утежняват още повече състоянието на съпрузите.

Разчетите показват, че около 270 000 семейства у нас са с увредено репродуктивно здраве, в резултат на което не могат да реализират своето родителство. Това превръща борбата с безплодието в един от най-важните проблеми на акушеро-гинекологичната мрежа в следващите 1-2 десетилетия. На фона на общо намалените възможности за раждане на деца, свързани със социално-икономическите трудности възникващи при тяхното отглеждане, възпитание и обучение, особено по отношение на второ, трето и всяко следващо дете, осигуряването на известен брой раждания за сметка на излекувани безплодни семейства има не само лично, но и важно обществено значение.

При лечението на безплодието по-добри резултати се получават при най-младата възрастова група. Около 57,3% от лекуваните от тази група забременяват и раждат. Това изисква здравната мрежа да се мобилизира и издири именно младите брачни двойки страдащи от безплодие, за да може по-ефективно да им помогне. По този начин ранното откриване на безплодието се превръща във въпрос на ефективност на медицинските грижи за брачната двойка.

Проучванията у нас показват, че около 30% от лекуваните с първичен и вторичен стерилитет оздравяват и раждат успешно. По-добри са резултатите при вторичното безплодие и по-лоши при първичното (26,5% срещу 11,4%), което също има значение за здравното осигуряване. Ако иска да осигури по-ефективно решаване на въпроса системата по здравеопазването трябва да засили работата по масовия скрининг на семействата с вторично безплодие.

Значението на въпроса за борбата с безплодието, между другото нараства и от това, че през последните години се отбелязва бърз напредък в изучаването на различните форми на безплодието и внедряването на нови методи на диагностика, лечение и профилактика с по-голяма ефективност. Това превръща въпроса за ограничаване на безплодието и постепенното му намаляване в борба за нова технология в работата на акушеро-гинекологичната служба, за създаването на нов модел за здравно обслужване на безплодното българско семейство.

В провеждането на настоящото проучване взеха участиe:

1. Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве

2. Българско дружество по акушерство и гинекологияИздание на Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве
сп. "Репродуктивно здраве"