www.zachatie.org

Репродуктивно здраве => Асистирани репродуктивни методи (инсеминация, ин витро) => Фонд "Асистирана репродукция" => Темата е започната от: kikair в Юни 30, 2013, 12:17:17 pm

Титла: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kikair в Юни 30, 2013, 12:17:17 pm
Заповядайте в новата тема


НАЙ-новото: съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда преминавайки към Здравната каса, при кандидатстване и двамата кандидати трябва да са здравно осигурени!
ВАЖНО - съгласно новите промени в Правилника за работа на Фонда, при кандидатстване по мъжки фактор задължително се изисква приложен документ за консултация с уролог.
Какво финансира фонд "Асистирана репродукция"?

Фондът финансира:

1. лекарствените продукти, необходими за  стимулацията

2. контрол на стимулацията:
 - ехографски прегледи;
 - хормонални изследвания;

3. Ин витро (ИКСИ) процедура, която включва:
 - пункция на фоликулите;
 - ин витро (ИКСИ) оплождане;
 - ЕТ (ембриотрансфер);
 - замразяване на ембриони.
Какво не финансира фондът?

Фондът не финансира:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане
2. изследванията, необходими като минимум, съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:
 - микробиологични;
 - спермален анализ;
 - за трансмисивни инфекции;
 - кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
 - хормонални - преди КОХС (контролирана овариална хиперстимулация);
 - на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;
 - други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.).
3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция независимо от момента на извършването им
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. ин витро матурация (IVM);
9. донорство на яйцеклетки;
10. донорство на ембриони;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).


При какви индикации фондът финансира лечението на двойки чрез ин витро оплождане?
Фондът финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години - само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност;

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,0 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология (неизяснен стерилитет).

При кои случаи фондът не финансира ин витро оплождане?

Не се извършва финансиране, независимо от наличие на горепосочените индикации, в следните случаи
1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.


Колко опита ин витро финансира фондът?

Фондът финансира до три опита ин витро.


Фондът финансира ли ин витро процедура ако двойката вече има дете?

Да. Няма такова ограничение.
Могат ли пациентите, след като бъдат одобрени за финансиране от фонда, да сменят клиниката, в която се лекуват?

Пациентите могат да си сменят клиниката. Никъде не е заложено изискване да се направи процедурата в клиниката, подготвила документите.
Подава се молба до директора на фонда за смяна на клиниката, като се прилага документ от новата клиника, че е съгласна да поеме вашия вслучай.
 

Как се извършва кандидатстването за финансиране от фонда?

Кандидатстването за финансиране от Фонда става чрез заявление, към което се прилага:

1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 26 от правилника, както следва:
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 1 - документи от извършването на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия, и/или лапаротомия; ехографското изследване не е доказателствен метод;
 - за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документи от извършването на два или повече спермални анализа с най-малко един месец между тях в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен преди не по-повече една година преди подаване на заявлението; ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;
 -  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 3 - документи относно поне три цикъла с ехографски разчитания и снимки;
-  за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 4 - данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);

2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва и липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

3. медицинска документация, удостоверяваща липса на обстоятелството по чл. 27, т. 2

4. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала";

5. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор, по образец съгласно приложение № 3;

6. информирано съгласие от заявителката и партньора по образец съгласно приложение № 4

7. декларация от заявителката, че не е поставена под запрещение, по образец съгласно приложение № 5, освен в случаите по т. 3.1 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция

8. декларация от партньора на заявителката, че не е поставен под запрещение, по образец съгласно приложение № 6, освен в случаите по т. 3.1 на раздел IV от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция.


 Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.
 
 Горепосочените документи се прилагат, когато жената, която желае да се подложи на ин витро процедура, подава заявление за първи път.
 
 В останалите случаи се прилага само заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление.
 
Заявителката предоставя писмена информация до директора на фонда за резултатите от проведената ин витро процедура в срок до един месец след настъпване на забременяване (раждане).

Къде се правят спермограми?

При кандидатстване се допускат спермограми, направени в лечебни заведения, които имат разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, независимо дали имат сключен договор с фонда. Не се допускат спермограми, направени в клинични лаборатории.


Къде се подават документите?

Документите се подават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
Център по хигиена, ет. 11, ст. 36
от 9.00 до 17.30 часа


На кои телефони мога да получа информация относно подаването на документите?

Телефони за информация относно подаване на документи

   02/895-31-46
   02/895-31-48


Как се разглеждат заявленията?

След одобрение на заявлението:

 Директорът на фонда в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума, избраното от лицето лечебно заведение, срока, до който да бъде извършена процедурата, или прави мотивиран отказ.

 Когато директорът на фонда констатира непълноти и неточности в заявлението, приложената документация или изготвения доклад, връща документите в обществения съвет за тяхното отстраняване.

  Размерът на отпусканата парична сума е до 5000 лв. и включва средства за провеждане на медицински изследвания, ин витро процедура и за лекарствени продукти.
 Съобщаването на заповедите се извършва от звеното за подпомагане на фонда.


Как да разберем дали сме одобрени?

Когато бъдете одобрени и заповедта ви е готова ще бъдете информирани по телефона и съответно кога да си получите заповедта.


Как и кога ще разбера в случай, че не получа одобрение?

Ще бъдете уведомени от служителите на фонда.


Къде се получават заповедите?

Заповедите се получават на адрес:

гр. София, бул. "акад. Иван Гешов" 15,
"Центъра по хигиена", 11 етаж, от директора на фонда


Как се извършва финансирането?

Финансирането се извършва  чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:

1. първи етап - авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
- заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7
- проформа фактура
- декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция

2. втори етап - отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
- подробна епикриза
- протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени
- фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти
- медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1.


Финансира ли фондът вече започнати ин витро процедури?

Фондът не финансира вече започнали ин витро(ИКСИ) опити, както и не възстановява средства за направени такива.
 

Какво трябва да съдържа изследването за ФСХ?

Задължително е прилагането на изследване на ФСХ, което освен печата от лабораторията трябва да има печат и подпис от лекар.

Не се изискват други хормони (освен ФСХ), както и не са необходими изследвания за СПИН, васерман, хепатит тип В и С.


Какво не трябва да пропускаме при прилагането на копията от документите с изследванията!

На копията на документите, които се прилагат, се пише "Вярно с оригинала" и се подписват.
На всички изследвания трябва да има печат и подпис на лекар от лабораторията.


Какъв е срокът за оползотворяване на отпуснатите средства?

Срокът за оползотворяване на отпуснатите средства е една година след издаването на заповедта.


Какво трябва да имаме задължително?

Задължително е да имате епикриза, в която да е описано ясно какъв е проблема при вас, а когато се касае за неизяснен стерилитет по чл. 26, ал. 1, т.4 и съответно изискването за четири инсеминации (или ин-витро/ ИКСИ опита) съгл. чл. 31, ал. 1, т.1г., трябва да имате документ, удостоверяващ извършените процедури (кога и къде).


При неуспешен първи опит, финансиран от фонда, какво трябва да се направи?

Подава се заявление, етапна епикриза и декларация, че няма промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, подадени с първото заявление. Документите се приемат с нов входящ номер и се чака по съотвения ред.


Как става смяната на клиника?


Подава се молба до директора на Фонда за смяна на клиниката, на база на която се изготвя нова заповед с името на новата клиника.

Какво финансира сумата, отпусната от Фонда?

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2400 лв.

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фоликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - 2100 лв.

Къде мога да проверя статуса на документите си?

Адресът на сайта на Център "Фонд за асистирана репродукция" е http://www.far-bg.org/.

Медицински заведения - договорни партньори
 
 МЦ Надежда Репродуктив София ЕООД 
 СБАЛАГ „Селена”ООД, гр. Пловдив 
 МБАЛ Бургас АД гр. Бургас 
 АСИМП МЦ "Салманида" Пловдив 
 СБАЛАГРМ "София" ООД , гр.София 
 СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр.София 
 МЦ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ЕООД ГР. ТУТРАКАН 
 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД" ЕООД 
 МБАЛ Вита ЕООД 
 АМЦСМП Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ 
 СГАБАЛ Д-Р ЩЕРЕВ ЕООД 
 СБАЛГАР „Д-Р МАЛИНОВ” ООД 
 СБАЛАГ СЕЛЕНА ООД 
 СБАЛ СВЕТИ ЛАЗАР 
 I-ва САГБАЛ "Света София" ЕАД 
 МЦ ТЕХНОБИОС ЕООД 
 МЦ РЕПРОБИОМЕД ООД 
 МЦ КИРМ ООД 
 МЦ ВЯРА ЕООД 
 МЦ БОРА ЕООД 
 МЦ Афродита ООД 
 Инвитро АГ МЦ Димитров ЕООД 
 ИН ВИТРО МЦ Братя Тодорови ООД 
 АСМПМЦ СОФИЯ 2000 ЕООД 
 АМЦСМП Олимед ООД 
 АМЦСМП Майчин дом ЕООД

Линк към старата тема
http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=43999.0  (http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=43999.0)

Дано тази тема ни донесе много щастие и тъй желаните бебчета  :bori_022: :bori_021:
Успех на всички
 :welcome_1:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kikair в Юни 30, 2013, 13:49:06 pm
Предстои ми 3 опит по фонда и до моя номер останаха около 50 номерчета.
Номера ми е 1817*
Дано следващата седмица ми се обадят :phone:
Успех на всички чакащи  :wink:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: emilia04 в Юли 04, 2013, 14:56:59 pm
Здравейте момичета днес ми се обадиха от фонда  №18227 отива да си вземе заповедта на 11.07.13,очаквах към август обаждане ,но ето по рано се обадиха   Успех на всички
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Юли 04, 2013, 17:50:36 pm
18266 отива за заповед на 17.07   Laughing bg mama
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: radoslava в Юли 05, 2013, 21:30:06 pm
Здравейте, в бг мама видях, че 18278 отива за заповед на 17.07.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: валерия в Юли 09, 2013, 19:07:36 pm
18 323 отива за заповед на 19.07
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Miriam в Юли 10, 2013, 11:16:04 am
номер 18327 (от 02.11.2012г.) ще си вземем заповедта на 05.08 (по наше желание - предложиха ни 19.07)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Златен дъжд в Юли 16, 2013, 18:41:39 pm
Актуализирано: одобрени номера до 20105 включително.Остават 23 номера до нашето номерче. :D :D :D :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desism в Юли 16, 2013, 20:35:13 pm
Здравейте момичета!
Някой има ли представа до кой номер са стигнали с раздаването на заповедите?
Ние сме № 19817
Благодаря Ви предварително!!!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Юли 17, 2013, 07:48:42 am
Мисля, че до момента са стигнали някъде до 18 300.Скоро ще дойде и вашия ред.И ние сме 18 896, така че тръпна.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desism в Юли 17, 2013, 19:03:14 pm
благодаря ти  magi_st, дано мине по бързо това време
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: rosi_j в Юли 17, 2013, 19:40:58 pm
Здравейте момичета, ние сме номер 18987 и чакаме все по-нетърпеливо.
В групата във фейсбук видях че номер 18397 е получил обаждане.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Златен дъжд в Юли 19, 2013, 19:43:07 pm
Аз видях същото и за 18448.Цитирали са от БГ МАМА.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Юли 23, 2013, 09:19:15 am
ЦИТАТ ОТ БГ МАМА :

Номер 18476 получи обаждане за получаване на заповед Very Happy
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Юли 23, 2013, 17:20:39 pm
18516 8.08 bg mama
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Юли 24, 2013, 15:21:50 pm
 ОТ БГ МАМА  :

Номер 18530 съм и отивам на 13.08 да си взема облигацията,много съм щастлива и разплакана newsm44
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Юли 25, 2013, 19:46:12 pm
ОТ БГ МАМА :

18547 от 21/11/2012 получи обаждане за 14.08.2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Юли 31, 2013, 09:45:36 am
ОТ БГ МАМА :

18604 отива за заповед на 16.08.2013г
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Август 01, 2013, 17:50:12 pm
№18622 отива за заповед на 16.08.
bg mama
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Август 05, 2013, 12:29:00 pm
18663 na 20.08 bg mama :lol:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Август 09, 2013, 07:26:53 am
от ФБ: 18753 получи обаждане за заповед
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: chipolita в Август 09, 2013, 12:19:32 pm
Следващия месец и ние ще сме на ред. 18805 е номер ни.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Август 10, 2013, 13:49:38 pm
 :lol: osi_6Мен ако питаш още този месец ще си. osi_9
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Август 12, 2013, 16:30:43 pm
18798 е получил обаждане,  пише го във Фейсбук.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pipolinka в Август 16, 2013, 16:07:21 pm
Запис и от мен. Успех момичета!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: viliiliv в Август 19, 2013, 15:47:08 pm
 :D :D :D :D :D :D :D :D 8) 8) 8) 8) 8) 8) момичета номер 18884 получи обаждане  8) 8)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Август 19, 2013, 15:52:13 pm
И номер 18 896 получи обаждане за заповед.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: butterfly в Август 19, 2013, 16:18:49 pm
18887 сега получих обаждане и на 09.09 съм за заповедта.Дано е моя опит.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepi19 в Август 19, 2013, 17:12:03 pm
Номер 18895 /14.12.2012 получи обаждане за връчване  заповед на  11.09.2013.Успех на всички.С нетърпение очаквам да осъмна на детското креватче.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: popaay в Август 19, 2013, 18:19:17 pm
номер 18893 от 14.12.2012г. отива за заповед на 13.09.2013г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Silvia76 в Август 19, 2013, 20:45:02 pm
№18888 от 14.12.2012 получи обаждане за 11.09 .Успех на всички и само положителни резултати
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Август 23, 2013, 18:19:07 pm
18941/18.12.2012 г. получи обаждане за заповед на 13.09.bg mama
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: chipolita в Август 25, 2013, 10:53:52 am
Как се казва групата във фейсбук?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Август 25, 2013, 11:06:48 am
Фонд за асистирана репродукция  :wink:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Август 28, 2013, 07:28:34 am
18987 е получил обаждане ( от бг мама )
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Август 28, 2013, 17:40:46 pm
Номер 19012/07.01.2013г. трябва да си получа заповедта на 19.09.2013г.
bg mama
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Август 31, 2013, 06:53:05 am
19061 отива за заповед на 23.09.13 - от бг мама
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Септември 10, 2013, 17:53:14 pm
25.09.2013 , номер 19 102 bg mama
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desism в Септември 11, 2013, 19:03:19 pm
№19139 на 26,09 отива за заповед bg mama
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: me4ko в Септември 16, 2013, 12:26:14 pm
№19225 от 30.01.2013 отива за заповед на 02.10.2013 за трети опит.Стискайте ми палци osi_1Успех на всички!!!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Септември 17, 2013, 11:49:25 am
19251 отива за заповед на 3.10.13 г - от Facebook
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: морско момиче в Септември 19, 2013, 14:18:42 pm
19284 получи обаждане за заповед,ех запазих си я за догадина.Ще се пробвам за второ бебе.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: krem123 в Септември 20, 2013, 16:25:02 pm
момичета искам да ви попитам следното дали съм разбрала правилно - фонда финансира една стимулация и трансфер след нея; аз имам пункция(самофинасирана) след която се гласяхме за транфер, извадиха 3 я но и трите не се оплодиха и разбираемо трансфер нямаше, ако подобно нещо се случи след опит по фонда т.е. има стимулация, пункция, но няма трансфер- това са неуспешен опит ли би се брои и нямам право следващия месец пак да опитам с остатъка държавни пари.
   
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: krem123 в Септември 20, 2013, 16:29:23 pm
уупс май в другата тема трябваше да пиша
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Врабчо в Септември 20, 2013, 19:13:11 pm
момичета искам да ви попитам следното дали съм разбрала правилно - фонда финансира една стимулация и трансфер след нея; аз имам пункция(самофинасирана) след която се гласяхме за транфер, извадиха 3 я но и трите не се оплодиха и разбираемо трансфер нямаше, ако подобно нещо се случи след опит по фонда т.е. има стимулация, пункция, но няма трансфер- това са неуспешен опит ли би се брои и нямам право следващия месец пак да опитам с остатъка държавни пари.
Да, опитът в този случай ще се счита за неуспешен и няма да можеш следващия месец да се възползваш, дори и да има неизразходвани средства.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: krem123 в Септември 20, 2013, 21:54:24 pm
Благодаря
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Септември 21, 2013, 07:28:39 am
От БГ мама: Номер 19353 от 12.02. 2013 ще получи заповед на 09.10.2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Септември 24, 2013, 11:23:52 am
От БГ мама: Номер 19400/15.02.2013 за получаване на заповед на 10.10.2013 год.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: bojinova88 в Септември 24, 2013, 19:26:01 pm
Здравейте мами, днес разбрах че съм одобрена,,,,и съм много щастлива...исках да ви питам имате ли представа кога мога да очаквам заповед? Благодаря ви много и ви стискам палци на всички скоро да си имаме бебчета  :bori_004: :bori_005: :bori_015: :bori_016:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Септември 24, 2013, 19:50:12 pm
След около 10 месеца ще ви излезе заповедта.

Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: delusion22 в Септември 24, 2013, 21:42:50 pm
с малко закъснение, но да се отчета и аз  :D

номер 1938* - отива за заповед 10 Октомври

успех на всички  :crossfingers: :crossfingers: :crossfingers:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Септември 27, 2013, 13:33:37 pm
ОТ БГ МАМА :

Номер 19458  е за взимане на заповед на 16.10.2013 г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pepa12345678 в Септември 30, 2013, 17:23:34 pm
Днес ми се обадиха 19518.Отивам за заповед на 22.10.  :drunk:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Биляна в Октомври 07, 2013, 11:07:01 am
Номер 19632/14.03.2013 взема заповед на 29.10.2013 г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: krem123 в Октомври 07, 2013, 11:11:23 am
номер 19 624 за заповед на 29.10.2013 
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Октомври 08, 2013, 15:28:08 pm
от бг мама 19663 е за заповед на 30.10.2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Октомври 09, 2013, 16:24:15 pm
цитат от бг мама  Номер 19687/21.03.2013 отива за заповед на 31.10
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desism в Октомври 19, 2013, 10:58:12 am
номер 19733-отива да си вземе заповедта на 5 ноември. то BG MAMMA
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Октомври 21, 2013, 11:12:45 am
От бг-мамма: 19765 от 01.04.2013г. отива за заповед на 06.11.2013г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: malinka80 в Октомври 22, 2013, 15:01:48 pm
Цитат от бг-мама:

Обадиха ми се току що  19 799 отива за заповед на 12.11.13г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desism в Октомври 22, 2013, 20:46:58 pm
номер 19801 отива за заповед на 12.11.2013 от бг мама
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desism в Октомври 23, 2013, 20:39:17 pm
Номер 19808 от дата 03.04.2013 получи обаждане за вземане на заповед на 13.11.2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Октомври 28, 2013, 12:04:09 pm
Здравейте!
Номер 19863/09.04.13 ще получи заповед на 21.11.13 г
Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Октомври 28, 2013, 17:53:10 pm
от бг мама 19870/09.04.2013 преди малко ми
се обадиха да си взема заповедта на 14.11.2013.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Октомври 29, 2013, 18:49:41 pm
От фейсбук: 19900/12.04.2013 отива за заповед на 19.11.2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Октомври 31, 2013, 15:08:39 pm
от бг мама 19921 от 15.04.2013 току що получи обаждане да си вземе заповедта на 20.11.2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Октомври 31, 2013, 15:10:09 pm
от фейзбук 19920 от 15.04.2013 току що получи обаждане
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Didi_1904 в Октомври 31, 2013, 16:16:00 pm
Здарвейте! Да разбирам ли, че Заповеди излизат след около 7 месеца от датата на подаване?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: krem123 в Октомври 31, 2013, 16:45:55 pm
около 7 месеца и половина
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Didi_1904 в Октомври 31, 2013, 17:45:55 pm
Супер. Аз съм номер 21713. Ще си почакам с вас явно поне до Април, Май....Ужас   :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 01, 2013, 08:13:55 am
Цитат от бг мама номер 19923/15,04,2013 отива за заповед на 20,11,2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: viliiliv в Ноември 01, 2013, 17:20:30 pm
здравейте предстои ми втори опит.подадохме документите на 23.10.2013 колко време да 4акаме да ни се обадят за заповед ...отново ли ще е 10 месеца или по-малко... :?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: deizzito в Ноември 04, 2013, 15:30:45 pm
От БГ мама-  "Преди мъничко ми се обадиха - номер 19941/17.04.2013 - за 21.11"


   
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 04, 2013, 16:44:49 pm
номер 19 944 отива за заповед на 21.11
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 07, 2013, 11:56:47 am
цитат от бг мама преди малко получи обаждане  19979 за 26.11.2013.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Биляна в Ноември 07, 2013, 15:59:47 pm
здравейте предстои ми втори опит.подадохме документите на 23.10.2013 колко време да 4акаме да ни се обадят за заповед ...отново ли ще е 10 месеца или по-малко... :?

Сега заповедите излизат за малко по-кратко време. Можеш да се ориентираш в темата, защото много от информацията съдържа дата на подаване на документите и датата на заповедта. Лично моята заповед излезе на 29.10.2013, а подадох документи на 14.03.2013. Късмет!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 12, 2013, 11:47:52 am
от бг мама номер 20011 отива за втора заповед на 27.11.13
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 14, 2013, 12:41:58 pm
Цитат от бг мама номер 20023 / 24.04.2013 г. получи обаждане за взимане на заповед на 27.11
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 15, 2013, 14:39:12 pm
ot  facebook  20035 от 25.04. получи обаждане за получаване на заповед на 28.11
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Златен дъжд в Ноември 15, 2013, 18:13:18 pm
от Фейсбук - 20055 отива за заповед на 28.11.2013
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 18, 2013, 15:45:52 pm
от фейзбук  Здравейте номер 20069 получи обаждане за взимане на заповед на 2.12.2013.Успех на всички
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Ноември 20, 2013, 16:19:24 pm
от бг мама обаждане получи номер 20099
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Ноември 22, 2013, 19:05:40 pm
Цитат от фейсбук :

 "Нашия номер е 20 128, получихме обаждане за 3-ти Декември, но помолихме за 4-ти Декември.".
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Златен дъжд в Ноември 22, 2013, 20:19:13 pm
Цитат от фейсбук :

 "Нашия номер е 20 128, получихме обаждане за 3-ти Декември, но помолихме за 4-ти Декември.".

Това е нашето номерче, дано този път имаме повече късмет и процедурата ни да е успешна. :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: anelino в Ноември 23, 2013, 10:59:12 am
Златен Дъжд от сърце ти пожелавам това да е твоя опит!!!!Предния път бяхме почти по едно и също време,аз бях малко след теб!
Моето номерче сега 20344.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: amanda в Ноември 25, 2013, 15:57:13 pm
Момичета обадиха ми се за моето номерче 20148/13.05.2013г. за 4.12,но с огромно удоволствие им съобщих,че съм бременна казаха ,че когато реша да се възползвам да звънна и да си кажа номерчето и те ще ми кажат дали заповедтта ми е все още валидна иначе няма определен срок за съхранение.

Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: maminka в Ноември 27, 2013, 12:46:10 pm
Момичета, до нас остават 48 номерчета, нямам търпение вече....  :D Дано някой се похвали много скоро....чакам
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: maminka в Ноември 28, 2013, 10:59:05 am
Момичета, номер 20196 от 16.05.2013г. получи обаждане, за получаване на заповед на 9.12.2013 г. Дано този път има положителен резултат, пожелавам го и на всички вас!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Златен дъжд в Ноември 28, 2013, 19:58:31 pm
Златен Дъжд от сърце ти пожелавам това да е твоя опит!!!!Предния път бяхме почти по едно и също време,аз бях малко след теб!
Моето номерче сега 20344.

Сигурно до 2 седмици ще ти се обадят и на теб.Аз тъкмо почнах работа.Ще изчакаме до Март-Април, тъкмо да се върне фонда към Министерството.Пък и да съберем нужните пари.През това време можем да си направим имунологични и генетични изледвания, както ни препоръчаха.Предполагам ще открием причината да изгубим бебетата.Дано този път всичко е наред и да намяме проблеми.Говорила съм с мъжа ми, за сега няма да казваме на шефа ми.Като дойде времето, ще говорим с него на 6 очи и се надявам всичко да мине добре.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: lunataaa в Ноември 29, 2013, 23:16:31 pm
Номер 20213 отива за заповед на 09.12:))))))))
успех на всички:))))))))))))
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: boriana h в Декември 03, 2013, 15:50:35 pm
От фейсбук: 20293 отива на 12.12.2013 г. за заповед
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Garo в Декември 03, 2013, 19:47:47 pm
Успех на всички! Днес видях в сайта на фонда, че през декември заповеди ще получат до номер 20 300, което е принципно със 100 номера по-малко от обичайното - 400. Предполагам се дължи на празниците, но за съжаление във времето ни отлага със 100 номера спрямо очакваното. Аз съм 20 849 и въпреки, че знам че е за февруари, вече броя дните в календара.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: bambolamonti в Декември 05, 2013, 19:29:05 pm
Боже,на мен никой още не ми се е обадил.аз съм 2018?.къде във фейсбука проверявате?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: deizzito в Януари 04, 2014, 17:43:12 pm
здравейте, аз съм 20839 номер и много се изненадах,че толкова са напреднали номерата, оказва се ,че то не останало-ей го февруари чука на вратата :). Това ще ми е 5 опит и силно се надявам да е успешен.Имам 2 неуспешни, една биохимична и една извън маточна бременност, но борбата продължава.Желая много успешни процедури и много родени беб4ета през 2014г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: elif в Януари 23, 2014, 10:51:43 am
здравейте, аз съм 20839 номер и много се изненадах,че толкова са напреднали номерата, оказва се ,че то не останало-ей го февруари чука на вратата :). Това ще ми е 5 опит и силно се надявам да е успешен.Имам 2 неуспешни, една биохимична и една извън маточна бременност, но борбата продължава.Желая много успешни процедури и много родени беб4ета през 2014г.
Deizi   "аз съм 20839 то не останало-ей го февруари чука на вратата "  това означава ли че февруари ще си получиш заповедта  :bori_016: :bori_015:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: a6lito98 в Февруари 03, 2014, 18:41:34 pm
Здравейте, моя номер е 21360 силно се надявах до март да ми се обадят ,но нещо не са ми верни сметките :( УСПЕХ на всички
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Garo в Февруари 07, 2014, 21:35:34 pm
Дали няма вече някой да се похвали с дългоочакваното обаждане?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mamsi в Февруари 17, 2014, 16:07:53 pm
Здравейте, моят номер е 22 5 . .   и вече съм одобрена кога мога да очаквам обаждане за получаване? Струва ми се, че много бързо стават нещата!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: macherie в Февруари 17, 2014, 22:08:17 pm
Здравейте, моят номер е 22 5 . .   и вече съм одобрена кога мога да очаквам обаждане за получаване? Струва ми се, че много бързо стават нещата!

След около 8-10 месеца. Аз не мисля, че нещата се случват толкова бързо.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Февруари 20, 2014, 10:58:01 am
от БГ МАМА: Момичета започна се 20337 на 25.02 отива да си вземе заповеда за последен 3 опит. Smile
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mgstra в Февруари 20, 2014, 15:15:47 pm
Получих обаждане от фонда.
Номер 20382 от 03.06.2013 г. - за получаване на заповед на 26.02.2014 г.  :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: TANYAIVANOVA в Февруари 20, 2014, 17:08:40 pm
Oт фейсбук:
Номер 20393 от 03.06.2013 г. - за получаване на заповед на 26.02.2014 г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: little_rabbit в Февруари 20, 2014, 18:09:47 pm
Получих обаждане от фонда.
Номер 20382 от 03.06.2013 г. - за получаване на заповед на 26.02.2014 г.  :)

Дано не се наложи да ползваш тази заповед  :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: greisi в Февруари 24, 2014, 14:51:49 pm
Цитат от БГ Мама:
20472,току що получи обаждане за вземане на 4.03. 
Успех на всички момичета 
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Veselia в Февруари 24, 2014, 15:04:29 pm
 :D 20473 - отива за заповед на 04.03.14
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: greisi в Февруари 25, 2014, 17:38:46 pm
От БГ Мама:
и номер 20531 от 12.06.2013 отива за заповед на 06.03
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: bojinova88 в Февруари 27, 2014, 12:17:34 pm
 :D :D :D много добре вървят, дано скоро стигнат до всички и да имаме радост и ние...успех момичета :D :D :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: stasy в Февруари 27, 2014, 12:38:56 pm
От бг-мамма: "Номер 20570 получи обаждане за заповед на 10.03.2014 г."
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: higiasql в Февруари 27, 2014, 21:34:57 pm
здравейте момичета днес получих обаждане - заповед за номер 20854,  за получаване на10март. успех на всички, за нас това ще е трети опит по фонда с един успешен тригодишен юнак.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: KaLil в Февруари 28, 2014, 08:43:39 am
Сигурна  ли си, че правилно си си написала номера?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Ллинна в Февруари 28, 2014, 11:21:25 am
Номер 20612  (от 20.06.2013) получи дългоочакваното обаждане за 11 - ти март. Успех на всички!  :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: higiasql в Март 01, 2014, 07:35:45 am
Сигурна  ли си, че правилно си си написала номера?
da
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kateto_vb@abv.bg в Март 01, 2014, 19:55:39 pm
Здравейте!На страницата на фонда все още няма обявено,че са започнали раздаването на заповедите за 2014г. а виждам че вече има движение при някои от момичетата :)Някой знае ли до кой номер ще се дават през март?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: linapoli в Март 04, 2014, 11:11:40 am
Най-накрая има раздвижване в сайта на фонда:

Уважаеми пациенти,

В съответствие с Правилника за организацията на работата и дейността на "Център за асистирана репродукция" гр. София до 31 март 2014 г. да очакват повикване одобрените заявители със заявления до

 номер 20900 включително!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: guli в Март 04, 2014, 14:47:30 pm
nomer 20679 polu4i obajdane 12.03.2014 za zapoved
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: stasynka в Март 04, 2014, 15:35:59 pm
Обадиха ми се  :wink: - №20685 от 25.06.2013 г. отива за заповед на 12.03.2014 г.  :wink:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: linapoli в Март 09, 2014, 11:47:26 am
От Бг мама от 7ми март: Номер 20 830/05.07.2013г получи обаждане за вземане на заповед на 18.03.2014г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Garo в Март 09, 2014, 14:32:30 pm
Страхотно, ние сме подали на същата дата. Очакваме включване. Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: diamanta в Март 09, 2014, 21:23:55 pm
оххх кога ще дойде и моят ред за заповед едва  номер 23225 съм
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: linapoli в Март 10, 2014, 10:27:47 am
diamanta, Май ще си взимаме заповедите в един месец - ние сме 23135  :wink: За нас това ще е втори опит, първия сега се опитва да прохожда  :D Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: deizzito в Март 10, 2014, 13:35:33 pm
Здравейте , номер 20839 получи обаждане за 3-ти опит.- за получаване на заповед на 21.03.2014г.Предложиха ми на 18.03.2014, но аз поисках 21.03.2014.
Момичета, имам един въпрос-ако искам да сменя клиниката първо трябва да подам молба или там каквото трябва преди да взема заповедта  или мога след като  я взема  -след това да уведомя фонда, тъй като сега съм била само в една клиника и незнам каква е процедурата.
Моля накой да сподели .Желая успех на всички и само положителни резултати :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Garo в Март 10, 2014, 21:25:13 pm
20849 ще получи заповедта на 18.03.2014
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: rositka13 в Март 20, 2014, 09:30:40 am
Здравейте! Номер 21031 ще получи заповед на 01.04.2014г. Това ни е втория опит, дано е успешен като първия!
Много късмет на всички  :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: linapoli в Март 20, 2014, 12:16:59 pm
От БГ мама: Цитат от фейса:Здравейте момичета,номер 21037 отива за заповед на 01.04.2014
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: ВиЛиЛи в Март 20, 2014, 16:22:21 pm
Цитат от Бг Мама:Здравейте , номер 21049 получи обаждане от фонда
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: diamanta в Март 24, 2014, 10:54:30 am
Здравейте момичета. Не съм сигурна дали тук е мястото на моя въпрос, но все пак ще споделя.
Одобрена съм от фонда за асистирана репродукция и ще чакам заповед. Мога ли да започна инвитро процедурата без тази заповед така или иначе ще ми е дадат, но на по късен етап. Зададох въпроса и до клиниката която ще извърша процедура и ми отговориха, че кандидатстването ми по фонда не пречи да се правят опити (инвитро). Разбирам че е така, но за момента искам да се възползвам от процедурата от фонда. Първи опит ще ми е и за това всичко ми е доста объркано. Моля да ме извините, че задавам може би глупави въпроси....... и все пак не знам сега мога ли да започна инвитрото преди да съм взела заповедта :? :? :? 8O
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: alexxxa в Март 24, 2014, 11:52:10 am
Diamanta, доколкото знам ти можеш да почнеш процедура, но пари няма да бъдат отпуснати/въстановени да се покрият разходи преди датата на заповедта. Т.е. няма как да си самофинансираш опит и след като те одобрят да ти възстановят парите. Мисля, че това съм го чела някъде на сайта на фар. Ние подадохме документи на 12.06.2013 и тогава съм се ровила да чета из правилата, но може да има нещо ново. В клиниката също би трябвало да знаят. На нас ни дадоха заповедта на 05.03.2014. Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: diamanta в Март 24, 2014, 13:34:20 pm
alexxxa благодаря :) Успех, стискам палци. Аз ще почакам за моята заповед (август-септември)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: bojinova88 в Март 27, 2014, 09:28:56 am
Номер 21135 ще отиде на 10.04.2014 да си вземе заповедта... много съм щастлива, дано този първи опит е успешен. Момичета стискам ви палци и вярвам, че всяка скоро ще има ангелче в дома си. Успех :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: diamanta в Март 27, 2014, 10:47:59 am
Номер 21135 ще отиде на 10.04.2014 да си вземе заповедта... много съм щастлива, дано този първи опит е успешен. Момичета стискам ви палци и вярвам, че всяка скоро ще има ангелче в дома си. Успех :)
супер, дано и успех
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sandra_dp в Март 29, 2014, 10:34:25 am
Успех на всички,получили заповед!Стискам палци и се вълнувам заедно с вас!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Rigina в Април 01, 2014, 12:35:56 pm
Здравейте момичета,
По мои изчисления ние трябва да получим заповед по някое време през Юни месец.
Искам да ви попитам, след като получите заповедта, има ли някакъв срок, в който трябва да се започнат процедурите?
Ние сме 22134.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Ники в Април 01, 2014, 13:16:25 pm
Здравейте момичета,
По мои изчисления ние трябва да получим заповед по някое време през Юни месец.
Искам да ви попитам, след като получите заповедта, има ли някакъв срок, в който трябва да се започнат процедурите?
Ние сме 22134.
Срокът е до 1 година.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Април 10, 2014, 20:50:22 pm
 ОТ  БГ  МАМА :


Номер 21360 получи обаждане   newsm44  успех на всички и весели празници .
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: pupence в Април 17, 2014, 09:42:54 am
ОТ БГ  МАМА :

 номер 21428  отива за заповед на 07,05,14г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: drazena в Април 22, 2014, 12:27:41 pm
Номер 21 486 от 04.09.2013г. отива за заповед на 10.05.2014г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: lioni1985 в Юли 02, 2014, 11:09:33 am
Номер 22131/24.10.2013 отива за заповед на 22.07.2014. Явно става малко по-бързичко тази година-чаках само 9 месеца  :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Angel4e в Юли 02, 2014, 11:25:50 am
Здравейте! Номер 244** е одобрена! Днес се опитах да проверя в сайта на фонда дали са актуализирали данните, но сайта е затворен за поддръжка!
Успех на всички, получили заповед!Стискам палци!
 :bori_019: :bori_020: :bori_021: :bori_022: :bori_023:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: greisi в Юли 03, 2014, 11:28:48 am
Номер 22150 отива за заповед на 24.07.2014г.  :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: macherie в Юли 11, 2014, 11:41:34 am
Обадиха ми се преди 2 минутки!
Номер 22251 от 04.11.2013 отивам за заповед на 31.07.2014.

Успех на всички момичета!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Amelia31 в Август 08, 2014, 12:05:12 pm
здравейте момичета днес си видях на сайта, че съм одобрена за първи опит подадохме документи на 3.07. и сега ще си чакам заповедта, въобще не знам какво ме чака, но дано имам късмет и успех през другата година като си получа заповедта. аз съм номер 25275
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kiki_to в Август 15, 2014, 15:19:58 pm
Номер 22744 получи обаждане на 13.08.2014, и отива за заповед на 02.09.
Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: disi22 в Август 20, 2014, 09:21:29 am
Здравейте!
Бихте ли ми казали приблизително колко номера получават заповеди на месец.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mamsi в Август 20, 2014, 15:18:30 pm
здравейте, номер 22583 отива за заповед на 28,08 !!! Нареждаме се за второ детенце! успех на всички !!!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: anni1981 в Август 25, 2014, 09:15:55 am
мина и моето обаждане за номер 22912- на 11.09.2014 сме в София за получаване на заповед  :P
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mbggos в Август 26, 2014, 23:25:48 pm
Номер 23004 от 20.12 за заповед на 12.09
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Ivanela Ivanova в Септември 01, 2014, 17:55:10 pm
Здравейте подадохме документи юли месец, след 1 седмица ми се обадиха да ми кажат номера ми - 25677, оттам нататък статуса в сайта ми е само прието заявление. Много съм притеснена, тъй като ч път вече се обаждах и казаха, че седмица след като са ми се обадили за входящия номер ще започнат да ми се придвижват документите, но ето вече е септември, а моя статуса е само прието заявлние. Ако някой знае повече моля да каже. :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: butterfly в Септември 01, 2014, 20:16:19 pm
Рано е още,имай търпение. Скоро ще се появи дали си одобрена. Имам вече второ заявление и не се сещам колко време мина след подаването на документите и дали съм одобрена,но със сигурност мисля че има поне 3 месеца. А и сега са отпускарски месеци и нещата се случват по-бавно. Дори и да не си одобрена пак ще ти излезе какво е решението. Търпение и всичко ще е наред. Знам ,че е много трудно и мъчително това чакане,но важното е накрая да сме одобрени и резултатът да е на лице. Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: linapoli в Септември 01, 2014, 20:34:05 pm
При нaс стaтус "одобренa" излезе около месец и половинa - двa след стaтус "предстоящо рaзглеждaне нa обществен съвет", a зa него вече не помня колко чaкaхме. Имaй търпение, скоро ще имa новa информaция :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: silvia.koleva1984 в Септември 01, 2014, 22:08:33 pm
zashto taka,dnes e purvi,a nqma v saita na fonda kolko nomera shte minat septemvri mesec:(
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Ivanela Ivanova в Септември 02, 2014, 07:48:00 am
Благодаря за отговора, ще почакам да видим какво ще стане.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: disi22 в Септември 15, 2014, 10:28:40 am
Какво става? Защо никой не съобщава за покана за получаване на заповед? 
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: butterfly в Октомври 10, 2014, 14:24:24 pm
Отдавна не е писано в темата, да се разпиша. 23320 получаване на заповед на 03.11
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: krem123 в Октомври 14, 2014, 11:04:25 am
номер 23373 за получаване на заповед на 05.11.2014

успех на всички
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: diamanta в Октомври 20, 2014, 09:18:40 am
23225 отива за заповед утре 21.10.2014г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: irenaa33 в Октомври 20, 2014, 09:55:46 am
Да се запиша и аз - одобрена, около месец след подаването.
Номер 25 949 от 04. 09. 2014г.
Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: myday в Октомври 24, 2014, 12:51:30 pm
Номер 23516 отива за заповед  12.11.2014г.

Успех на всички! :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: veli36 в Декември 07, 2014, 13:44:53 pm
Номер 24049 отива за заповед на 18.12.14 г. Успех на всички!  :bori_014:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: viliio в Декември 12, 2014, 13:22:11 pm
Записче и от мен номер 26522 одобрен около месец и половина след подаване на документите :D :D :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Декември 31, 2014, 09:11:35 am
Здравейте и от мен аз подадох документи на 18.12 и на 21.12 ми се обадиха моят номер е 27311 и сега остава да чакаме
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: vesi28 в Януари 02, 2015, 19:30:31 pm
Нашият номер е 27081 от 08.12.2014г. Дано Новата Година ни донесе така желаните и бленувани резултати  :oops: Успех на всички !!! :goodluck:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Amanda_ai в Януари 03, 2015, 17:40:40 pm
   
Номер    Дата            Статус    
26850    21.11.2014    одобрена
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Януари 06, 2015, 21:01:11 pm
Здравейте момичета като се опитам да си проверя номера до къде е стигнал ми изписва че няма инфо вие как проверявате
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: irenaa33 в Януари 07, 2015, 09:54:35 am
Кога си подала  документите? И на мен така ми показваше в началото. После ще ти изпише "разглежда се от комисия" и след това "одобрен"
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Януари 07, 2015, 17:39:42 pm
на 22 декември ми се обадиха за номера
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Януари 09, 2015, 19:48:03 pm
Здравейте отново а  как разбирате до кой номер са стигнали на мен ми пише само че е приета молбата
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Януари 15, 2015, 11:49:10 am
Момичета на мен ми се обадиха за номер 27444 на 13.01.2015 и като проверявам в сайта им ми изписва,че няма намерени резултати,защо така???
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Lary75 в Януари 15, 2015, 15:27:15 pm
Момичета на мен ми се обадиха за номер 27444 на 13.01.2015 и като проверявам в сайта им ми изписва,че няма намерени резултати,защо така???

От страницата на ЦАР: "Данните в интернет страницата са валидни към дата 07 януари 2015 включително. Заявленията, подавани след тази дата не са въведени в уебсайта и са със статус "прието заявление". "
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Януари 15, 2015, 18:37:47 pm
 Благодаря ти Lary,да току що го прочетох в сайта им :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: birzata в Януари 21, 2015, 18:54:17 pm
N27004 от 03.12.2014г.одобрен
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: toni-30 в Януари 24, 2015, 13:52:34 pm
Здравей те момичета и аз от днеска се вписвам към чакащите
днес ми се обадиха и ми казаха че съм номер 27563
пожелавам успех на всички
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Danivan в Януари 26, 2015, 15:24:33 pm
Здравейте момичета, добри новини!!! Започнали са с обажданията от фонда !
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sev0402 в Януари 26, 2015, 21:29:54 pm
Последно информацията за днес е,че номер 24 164 е получил обаждане.Още малко ни остава стискаме зъъъбиии

Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Danivan в Януари 27, 2015, 11:42:13 am
Здравейте момичета. Номер 24192 от 08.04.2014 отива за заповед на 05.02.2015 г.  Успех на всички :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nadin 11 в Януари 29, 2015, 13:05:25 pm
мн. се радвам,че ми наближава редът аз съм 24660 ,предполагам че до 2 месеца ,ще ми се обадят да си получа  заповедта. :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sev0402 в Януари 29, 2015, 21:35:40 pm
Номерата до 24450 вкл.ще получат заповед до края на февруари.Късмет на всичкиии
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: ALFI в Януари 30, 2015, 16:52:09 pm
Здравейте,
вероятно някъде сте го коментирали, но не го открих- колко горе-долу се чака за одобрение след подаване на документите?  Кампанийно ли се случват нещата с одобренията или всеки си подава заявлението, когато реши и съответно получава одобрение в някакъв момент?

Извинявам се за неориентиранността си и желая на всички успех! :lol:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Врабчо в Януари 31, 2015, 15:13:34 pm
ALFI, срокът е 9 -12 мес. След това имаш една година да започнеш процедура.

Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: ALFI в Февруари 01, 2015, 21:17:56 pm
Благодаря, Врабчо! Не е много обнадеждаващо - 9-12 месеца... ми то си е една бременност :oops:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sib в Февруари 06, 2015, 13:15:28 pm
Здрвейте,
номер 24380 отива за заповед на 23.02.2015. Дано да е успешна тази година за всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 09, 2015, 19:58:07 pm
Момичета,да ви попитам-чета, че пишете, че ви се обаждат да ви кажат номер, на мен ми го дадоха приподаването на документите на 30.01, това значи ли, че няма да се обаждат или? osi_10
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: irenaa33 в Февруари 09, 2015, 20:27:56 pm
Предполагам, че ако си подала документите във ФАР, ти дават веднага номерче. Ние ги подадохме в Селена - Пловдив, от където човек ги носи до Центъра в София и може би затова ни се обадиха след няколко дни да ни кажат номерчето.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kikair в Февруари 10, 2015, 09:51:16 am
Момичета,да ви попитам-чета, че пишете, че ви се обаждат да ви кажат номер, на мен ми го дадоха приподаването на документите на 30.01, това значи ли, че няма да се обаждат или? osi_10
Щом имаш номер ще ти се обадят след като си одобрена.
За да си получиш заповедта yahoo_33
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 10, 2015, 10:11:02 am
Кикаир, благодаря ти!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: irenaa33 в Февруари 10, 2015, 10:31:16 am
След като си одобрена , не ти се обаждат. Трябва да се следи в сайта. Това става някъде месец и половина след получаването на номерче. Обаждат ти се вече , когато ти е дошъл реда за получаване  на заповед т.е след 8-9-10 месеца и аз не знам точно колко.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Garo в Февруари 10, 2015, 17:01:25 pm
Преди малко ми се обадиха за получаване на втората заповед - номер 24550/09.05.2014г. Бременна съм и обещаха да дадат парите на друг :-). Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kikair в Февруари 11, 2015, 22:12:25 pm
Преди малко ми се обадиха за получаване на втората заповед - номер 24550/09.05.2014г. Бременна съм и обещаха да дадат парите на друг :-). Успех!
Да след като си бременна парите получава  следващия  :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Февруари 19, 2015, 17:49:13 pm
От фейса:
Преди малко ми се обадиха, №24585 отива за заповед на 09.03.15г.Датата е по мое желание.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Ллинна в Февруари 19, 2015, 19:08:00 pm
Номер 24 600 получи обаждане за вземане на заповед на 04.03.14 г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 19, 2015, 20:30:54 pm
Честито!

Нашият статус от днес е - разглежда се от комисия.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Февруари 20, 2015, 18:18:09 pm
от БГ Мама:
Номер 24627 от 15.05.2014 г. получи обаждане за получаване на заповед на 09.03.2015 г.
Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Февруари 23, 2015, 13:59:54 pm
от Бг Мама: Здравейте момичета номер 24647 отива за заповед на 6 март. Успех на всички Smile
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: viliio в Февруари 23, 2015, 14:25:44 pm
от БГ МаМа:Направо не мога да повярвам но най накрая ми се обадиха за заповед - 24657 отива на 06.03. Толкова се вълнувам- pipilota_85
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kikair в Февруари 23, 2015, 15:34:01 pm
Имайте търпение в това чакането.
Щом имате номерче рано или късно ще ви се обадят :wink:
Аз отдавна профуках тези 3 опита  :?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 23, 2015, 16:38:02 pm
Кикаир, ти къде прави твоите опити? И какъв беше резултатът?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kikair в Февруари 23, 2015, 16:52:22 pm
Кикаир, ти къде прави твоите опити? И какъв беше резултатът?
Първи опит в КИРМ Плевен.
Втори опит в ЩЕРЕВ.
Трети опит в ЩЕРЕВ.

И при трите опита имах + тест но за малко. :balk_145:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Февруари 23, 2015, 19:24:32 pm
От фейсбук:
Номер 24682 отива за заповед на 09.03.2015 г.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 24, 2015, 10:12:17 am
Кикаир, съжалявам  :( .

Да ви попитам-понеже имам опция са сменя работата, за инвитро процедурата колко време ще трябва да отселя за клиниката и после задължително ли ще ми трябва болничен докато разбера резултата?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: kikair в Февруари 24, 2015, 11:58:40 am
Кикаир, съжалявам  :( .

Да ви попитам-понеже имам опция са сменя работата, за инвитро процедурата колко време ще трябва да отселя за клиниката и после задължително ли ще ми трябва болничен докато разбера резултата?
След като почнеш опита ще видиш колко болничен ще ти трябва.
Това сама ще си го прецениш ние не можем да ти кажем.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Февруари 24, 2015, 12:19:13 pm
Кикаир, благодаря ти. Знам, че си права, но аз все пак да си питам.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Февруари 24, 2015, 21:32:27 pm
От ФБ
24725 за заповед на 11.03
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Nyxia в Февруари 25, 2015, 15:55:50 pm
24767 от 27.05.14 отива за трета последна заповед на 12.03.15
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sev0402 в Февруари 26, 2015, 15:22:35 pm
Номер 24810 отива за заповед на 16.03
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: baubaux в Април 01, 2015, 23:10:29 pm
Номер 25258 за заповед на 15,04.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi4ka в Април 04, 2015, 10:02:13 am
Здравейте, момичета! Номер 25263 (от 02.07.2014) отива за получаване на заповед на 09.04 (беше на 15.04, обаче преди нас имаше двийки , които се били отказали и ни предвижиха малко по-рано).  :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Bulgara в Април 21, 2015, 13:20:48 pm
25532 ще си получи заповедта на 14 май :) Късмет на всички, бъдете здрави!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Май 07, 2015, 14:03:49 pm
Здравейте!Току що номер 25699 получи обаждане за получаване на заповед на 28.05.2015г. Успех на всички!
това е от facebook към днешна дата
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Amanda_ai в Май 09, 2015, 13:56:32 pm
Супер, успех! А на сайта пише ''до 31 май 2015 г. заповеди (...) ще получат заявителите с вх.№ 25 600 вкл.''
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Май 09, 2015, 14:50:58 pm
Да,и на мене ми направи впечатление.Успех и от мене на всички.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Май 18, 2015, 13:34:41 pm
Момичета, и нас ни одобриха, най-после  :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Май 19, 2015, 12:34:06 pm
Чудесно,успех :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Май 19, 2015, 13:47:59 pm
Благодаря  :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: ellezar в Май 19, 2015, 21:56:32 pm
От днес и ние сме одобрени :) Freya_85, Мистика съм  :bighug:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Май 20, 2015, 10:09:34 am
Мистика, честито и тук  :bighug:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: ellezar в Май 20, 2015, 10:21:15 am
Мистика, честито и тук  :bighug:
Благо Даря, Freya_85, и на теб  :balk_111:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Май 20, 2015, 11:58:18 am
Здравейте и от мен!
Сравнително отскоро пиша тук.
И аз вече съм одобрена.
Много съм щастлива! :D :balk_111:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Май 20, 2015, 13:44:52 pm
Честито и на теб! Дано раздават наистина повече заповеди до края на годината!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Май 20, 2015, 16:23:15 pm
Благодаря! Силно се надявам да раздават за напред повече заповеди.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: wilwarin в Май 20, 2015, 17:24:23 pm
Моля, следвайте формата >> " Номер 123456 (от дата хх.хх.хх) отива за получаване на заповед на дата хх.хх" <<  за да може да се ориентираме за времето между подаване, одобрение и получаване...благодаря!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Май 20, 2015, 20:40:39 pm
Номер 28515. Подадени документи на 16.04.15г, получих одобрение на 20.05.15г. Все още не е известна дата за получаване на заповед.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Ivanela Ivanova в Май 29, 2015, 16:04:18 pm
Здравейте! Вчера получих своята заподед от ФАР, но като бях в София забравих да питам, сега веднага ли трябва да дам заповедта в клиниката или преди стартирането на процедурата ин витро, което мисля да стане лятото?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: irenaa33 в Май 29, 2015, 17:19:12 pm
Номер 25 949, с подадени документи на 04.09.14г. , отива за заповед на 17. 06 . 15 :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Юни 01, 2015, 22:55:58 pm
Иренче успех мила :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: irenaa33 в Юни 03, 2015, 22:27:59 pm
Благодаря! :)
Успех на всички  :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Юни 04, 2015, 09:25:06 am
Ирена, успех и от мен!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: birzata в Юни 04, 2015, 19:50:53 pm
От Фейсбук:  номер 26071 от 17.09.14 отива за заповед на 24.06
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Amanda_ai в Юли 09, 2015, 14:41:18 pm
Номер 26850 за заповед на 08,08,2015 ! :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Magdalena78 в Юли 10, 2015, 18:29:33 pm
има ли до сега друг такъв случай като моя: аз съм номер 261** и все още нямам обаждане. А жените с около 700 номера след моя вече са с обаждания.

Има ли някакъв шанс да си изпусна реда?

Друг попадал ли е в такава ситуация?

Изпуснах за малко работното им време и ще звъня в Понеделник.

Ако някой е попадал в моята ситуация, моля за съвет :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Юли 10, 2015, 18:48:46 pm
Aманда,сигурна ли си че си за 08.08,питам те защото се пада събота.Успех

Магдалена,задължително се обади да питаш какво се случва.Чувала съм че минават някои номера по напред нали изпреварват номерата ни,но по здравословна причина,а като гледам май доста са минали преди тебе,вижда ми се странно
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Юли 11, 2015, 20:11:24 pm
Магдалена, задължително се обади и попитай в понеделник какво се случва.


И да те питам-имаше ли забавяне при одобрението ви за заповед?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Magdalena78 в Юли 12, 2015, 13:31:32 pm
Според мен нямаше забавяне в одобрението на молбата.

Предходния месец според инфото на сайта бяха стигнали някъде към 26000 номер и после изведнъж до 26600. Явно просто за един месец са обработили доста, което може да обяснява някакъв лек пропуск.

След като звънна в Понеделник ще кажа какво се е случило. Надявам се всичко да е наред.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Magdalena78 в Юли 13, 2015, 09:22:48 am
Да се отчета: моя номер 2616* е трябвало да получи обаждане на 08/06/2015. Може би съвпада тези 2-3 дни в който бях без телефон (счупи се просто). Изпратили са ми имейл, който явно е отишъл в спам папката.

Имам нова дата за получаване на заповедта и това 05/08/2015, между 09:00 и 12:00 часа. В моя случай не е фатално това забавяне, защото в началото на Юни видях отрицателен тест след 2-рия ми ин витро опит и така или иначе имам нужда от 2-3 месеца почивка.

Редът не се губи, просто може да има забавяне във връчването на заповедта.

Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: birzata в Юли 15, 2015, 16:53:27 pm
от БГ МАМА:26965 от 1.12.2014 отива за заповед на 12.08.2015
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Юли 15, 2015, 20:20:03 pm
На страницата на фонда е обявено, че за август заповеди ще получат до номер 27 100, включително.

Според мен, обаче ще надминат тези номера  :) . Успех на всички момичета!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: birzata в Юли 16, 2015, 14:37:21 pm
най-накрая и аз получих обаждане номер 27004 за 13.08...ако имам  + тест на 12.08 ще им се обадя успех на всички yahoo_33 :goodluck:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Юли 16, 2015, 18:01:09 pm
Успех!
Радвам се, че се раздвижват номерцата.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Юли 17, 2015, 13:42:28 pm
Номер 27048 ot Facebook
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Юли 20, 2015, 16:22:17 pm
От Фейсбук: 27 080.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Юли 20, 2015, 16:38:20 pm
Ох,до моя номер остават още 364 номерчета,кога ли ще дойде и моя ред.Успех на всички :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Юли 28, 2015, 11:24:01 am
От Фейсбук: 27 124 отива за заповед на 19 август.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Юли 28, 2015, 14:07:00 pm
От Фейсбук: 27 166 отива за заповед на 24 август.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Юли 29, 2015, 08:58:26 am
27184 отива за заповед на 24.08 facebook
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Amanda_ai в Август 12, 2015, 11:36:53 am
Отидох да си взема заповедта. Директорката Мария Георгиева ме върна, защото не приятеля ми била изтекла личната карта. Да съм дойдела поне с вносна бележка от полицията за издаване на нова лична карта. Отидох с вносна бележка, международен паспорт и шоф. книжка. Върна ме отново.  Изглежда международният паспорт не се признава (?!), а за вносната бележка отрече да е твърдяла, че става. Поредното унижение от страна на българските институции и длъжностното лице, коет околи и беси.

Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: wilwarin в Август 12, 2015, 17:16:22 pm
В България шофьорската книжка е документ за самоличност и се признава от институции за легитимиране.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Amanda_ai в Август 12, 2015, 20:22:23 pm
Нали? Да не говорим за международния паспорт. Тази Мария Георгиева подкуп ли иска или какво? Мисля да я попитам това и още няколко неща следващия път...А най-добре да оставя на половинката да й се зарадва.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: wilwarin в Август 12, 2015, 21:00:06 pm
Аманда_ай, само шоф.книжка се приема за документ за самоличност на територията на страната. ФАР е държавна агенция и финансовия контрол е жесток, така че не съм съгласна че директорката е отговорна за бюрокращината.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Amanda_ai в Август 12, 2015, 22:17:35 pm
Аз носех и шофъорска книжка. А тя така или иначе първоначално каза, че и само с бележка от полицията става, а после твърдеше, че не го е казала и какъв бил проблемът да се разкарам трети път. Унизително беше.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Август 24, 2015, 10:38:33 am
От Фейсбук-Номер 27295 отива за заповед на 01.09.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: mimon4e99 в Август 24, 2015, 11:36:25 am
Супер,до мен остават 149 номерца,кога ли ще ми се обадят
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Август 28, 2015, 15:18:13 pm
От Фейсбук - 27 444, отива за заповед на 8.09
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Август 31, 2015, 20:02:48 pm
От Facebook :27489 отива за заповед на 10.09.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: RosiV в Септември 01, 2015, 19:06:56 pm
Номер 28814 от 08.05.2015г., като гледам има още доста номера пред мен, а започвам стимулация, май ще се финансирам сама.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 01, 2015, 19:10:02 pm
Номер 28814 от 08.05.2015г., като гледам има още доста номера пред мен, а започвам стимулация, май ще се финансирам сама.

Rosi, след като започваш опит, преди да си взела Заповед от Фонда, е ясно, че ще трябва да си го самофинансирате. Не може да ползваш Заповедта за вече стартирана процедура. Успех и дано не ти се налага да я чакаш :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: RosiV в Септември 01, 2015, 19:11:33 pm
Дано и аз си го пожелавам  :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Раши в Септември 01, 2015, 23:16:40 pm
Момичета, къде гледате статуса на заповедите във фейсбук?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 02, 2015, 10:18:40 am
Номер 27 520 за 11.09, но отлагат взимането на заповедта.


Номерата се гледат в страницата на фонда-казва се Фонд за асистирана репродукция. Групата е затворена.


До нас остават още около 100 номера и с малко късмет може и да минем другата седмица.

Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 02, 2015, 17:06:16 pm
От Фейсбук: номер 27 549 отива за заповед на 11.09.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 02, 2015, 17:10:53 pm
Пфуу, още 300 номерчета... Не остана :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 02, 2015, 17:29:09 pm
Злати, до нас 80  :) .
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Септември 02, 2015, 19:18:23 pm
А до нас 966
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 07, 2015, 10:30:15 am
От Фейсбук: номер 27 555 отива за заповед на 14.09.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 08, 2015, 16:27:21 pm
Най-после дойде и моят ред-номер 27 629 отива за заповед на 16.09.  :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 08, 2015, 19:21:05 pm
Фрея, Честито! :P
Стискам палчета оттук нататък.
До нашето номерче има-няма още 200 бройки :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 08, 2015, 19:35:24 pm
Злати, благодаря ти! Ще ни трябват палците! Стискам и за вас!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Септември 08, 2015, 20:09:16 pm
Честито и успех на всички.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Раши в Септември 14, 2015, 23:45:32 pm
Мерси Фрея! :) успех
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mirracles в Септември 17, 2015, 19:05:30 pm

Здравейте, момичета!

Аз съм нова в темата, защото на нас тепърва ни предстои кандидатстването за финансиране от Фонда. Прочетох предварителната информация от доста източници, но това, което не откривам като отзиви е колко се чака приблизително от момента на подаване на документите до получаването на одобрението и съответно заповедта?

Успех на всички момичета и скорошно сбъдване на мечтите ни! 
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 17, 2015, 19:08:34 pm
Mirracles, около 1 месец се чака за одобрението и после около 6 месеца за заповедта. Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mirracles в Септември 17, 2015, 19:11:28 pm

Мерси много за бързия отговор, Злати!
Стискам палци времето да е на ваша страна!
В моя случай не съвсем, но да се надяваме на най-доброто!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 17, 2015, 19:14:09 pm
И в моя случай времето не ми е съюзник, но за жалост, просто нямахме друг избор. Иначе, месеците се изнизаха много бързо и тези дни чакаме да се обадят за заповед :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Септември 17, 2015, 19:17:58 pm
Аз имам чувство,че никога няма да дойде моя ред. Колкото повече намалят номерата,толкова по-далеч ми се вижда всичко.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 17, 2015, 19:19:15 pm
Аз имам чувство,че никога няма да дойде моя ред. Колкото повече намалят номерата,толкова по-далеч ми се вижда всичко.

Ще дойде, миличка, ще дойде. Стискам палчета за успешна процедура :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mirracles в Септември 17, 2015, 19:22:35 pm
Чудесно, Злати, стискам ти палци за успех!


Имам и друг важен въпрос, на който не знам дали му е тук мястото.
Като се оставят настрана разходите, коиото посреща Фонда, колко пари приблизително са необходими като ориентировъчен бюджет за нещата, които не поема Фонда? Разбира се това е субективно и индивидуално, но пак е някакъв начален ориентир.

petiofelia,

Не унивай, вие поне сте вече по пътя. Аз тепърва тръгвам по него.
Запълвай времето си с положителни неща и хубави моменти с любимите хора и ще мине неусетно. Късмет ти желая!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Септември 17, 2015, 19:26:55 pm
Mirracles, честно казано нямам идея. Предварителните изследвания (преди стартиране на процедурата) знам, че се плащат от нашия си джоб - хормони, вирусология и т.н. (твоите и на половинката). Разни VIP процедури и манипулации май също се заплащат, ако се наложи да се правят. Ако се надхвърли бюджета от 5000 лева, също се доплаща. Това последното, го знам от преди, но в друга тема едно момиче твърди, че било прието условие, да не се надхвърля тази сума. На мен това не ми е известно, но не твърдя, че съм компетентна в новостите.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mirracles в Септември 17, 2015, 19:34:54 pm

Мерси, Злати!

Ясно ми е, че няма как предварително да се знае, но все пак е полезно да се чуе какво споделят хората с повече опити в процедурите и кандидатстването за финансиране. На нас ще ни е за първи път цялото упражнение.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petiofelia в Септември 17, 2015, 19:40:38 pm
Благодаря Злати. Успех и от мен.
Нямам търпение отново да започнат обажданията.
Късмет.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 23, 2015, 11:31:36 am
От Фейсбук-номер 27 676 отива за заповед на 2 октомври.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: desi2811 в Септември 28, 2015, 11:53:53 am
Номер 27773 от 13.02.2015
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: patenzetobg в Септември 29, 2015, 11:48:09 am
27803 poluci obajdane -14 oktomvri otivam za zapoved
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Септември 29, 2015, 19:02:05 pm
Успех и щастлив финал да има тази заповед!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Октомври 01, 2015, 16:45:14 pm
27 879 отива за заповед на 22 октомври.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi76 в Октомври 02, 2015, 15:34:43 pm
Успех
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: HrisAni в Октомври 19, 2015, 11:25:37 am
Днес за доста заповеди се обадиха. Последният номер от фейсбук: 27 939 за 3,11,2015  :balk_121:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Liska в Октомври 29, 2015, 11:25:10 am
Извинете, но съм нова! Къде във Фейсбук може да се проверява до кой номер са стигнали?
Благодаря!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Freya_85 в Октомври 29, 2015, 20:01:13 pm
Има група, която се казва - Фонд "Асистирана репродукция".
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: veli36 в Ноември 25, 2015, 18:20:57 pm
Номер 28 243 отива за заповед на 04.12. Успех на всички! :crossfingers:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: емел в Декември 28, 2015, 20:36:38 pm
здравейте дами аз съм с вх.номер 29 298 според вас кога ще ми дойде реда
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Раши в Януари 05, 2016, 08:51:45 am
Здравей Емел,
По моя сметка редът ти ще дойде през м.Март.
Дано стане и по-рано.

Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: пухчо в Януари 07, 2016, 21:50:31 pm
аз искам да ви попитам знаете ли защо още не качват резултатите за януари защото чакам с нетърпение да разбера но нещо този месец закъсняха
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Януари 07, 2016, 22:00:54 pm
Пухчо, доколкото знам, Януари не се раздават Заповеди. Тогава се финализира изминалата година и се правят отчети. Обажданията, разглеждането на статуса и съответно раздаването на заповеди започват през Февруари.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: пухчо в Януари 08, 2016, 18:20:49 pm
много благодаря за информацията не го занех просто се притесних да няма някакъв проблем
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Януари 08, 2016, 21:24:16 pm
Успех! Желая възможно най-скорошно обаждане :P
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: VeRmUdChE в Март 01, 2016, 21:23:25 pm
С колко номера на месец се предвижват, само със 150-200 или и по повече?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Zlateto ♡ в Март 01, 2016, 21:43:39 pm
Тази година раздават осезаемо по-малко (поне засега) - точно 150-200 на месец. Миналата година се раздаваха по 400 месечно.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: VeRmUdChE в Март 01, 2016, 21:48:27 pm
и аз ги проследих първите 150 и 200 бройки, много съм разочарована от бройката :) като погледнах колко клиники правят процедурите и колко бройки раздават на месец сега, ще отиде догодина да стане моя номер :((
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: ransy в Март 03, 2016, 18:35:49 pm
Тази година в сравнение с миналата наистина много по-малко са раздадените заповеди, миналата година чаках 9 месеца за заповед, но тази май ще е повече от година  :(
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: tan4i4 в Март 27, 2017, 19:37:36 pm
Здравейте момичета,ще кандидатствам за втори опит ипитането ми е следното : за една година ли излиза заповедта или повече
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Март 28, 2017, 08:06:01 am
Здравей, tan4i4!
Да, около година, може и по-малко :)
Чета в групата във ФБ, че момичета, подали документи през юни 2016 год., ще си получат заповедите през април тази година.
Аз кандидатствах януари, март ме одобриха и заповед очаквам около 10-11.2017 год.
Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: tan4i4 в Юни 12, 2017, 17:23:59 pm
Отново имам питане. Април подадохме документикъм фонда.Сега проверявайки сатуса си , пише одобрен.Това значи ли , че почвам да следя кога отивам ца заповед. Благодаря.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Юни 12, 2017, 17:45:33 pm
Да, от тук нататък очаквате обаждане, за да ви кажат кога да отидете за заповед.Чака се около 8-10 месеца от датата на подаване на документи.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Юли 25, 2017, 12:54:21 pm
Здравей, tan4i4!
......
Аз кандидатствах януари, март ме одобриха и заповед очаквам около 10-11.2017 год.
Успех!

Мислех си, че ще е така! Но ето последните новини от ФБ сочат друго: "Току що ми звъннаха и на мен, номер 35630 от 03.01.17г отивам за заповед на 25.08.2017"
То при нас не останало  :D :D :D
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Юли 25, 2017, 13:45:35 pm
Аз вчера бях във Фонда, взех си заповедта.Много съм доволна, почаках малко в коридорчето, д-р Георгиева ми даде заповедта, пожела ми успех(прекрасна жена) и сега с усмивка се подготвяме за опит!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Юли 25, 2017, 13:53:48 pm
Честита Заповед, Маги!  :D
Успех и от мен! Стискам палци. :crossfingers: :crossfingers: :crossfingers:
Колкото до д-р Георгиева - да, такава си е!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Август 01, 2017, 11:15:15 am
Еххее, бързо взеха да раздават заповедите  :D
Ето последни новини от ФБ: "Здравейте, номер 35 737 от 13.01.2017 отива за заповед на 01.09.2017"
По-малко от 100 номерца до нашето  :D
Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Август 01, 2017, 12:28:23 pm
Пете, бе остана. Май май двете заедно ще правим опит. <3
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Август 01, 2017, 13:55:45 pm
Току що ми звъннаха :)
Отиваме за заповед на 04.09.2017 год.
Маги, май  май  :bighug: :bighug: :bighug:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Август 01, 2017, 14:33:08 pm
Успех, ще ти стискам палци, знаеш колко си те обичам.Стаси ще е страхотен батко!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Август 01, 2017, 14:42:27 pm
И аз Маги, знаеш! И аз си те обичаам!  :heartbeat: :heartbeat: :heartbeat:
Успех и на теб! Не само Стаси, и Мони ще е най-страхотната кака!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: dhhdesi в Септември 12, 2017, 16:33:39 pm
Здравейте,
някой знае ли до кой номер са стигнали обажданията за получаване на заповеди?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Септември 12, 2017, 16:37:09 pm
Някъде гледах този номер 36372, записах си го, че моята приятелка чака и тя да я викант за заповед.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Септември 13, 2017, 07:38:27 am
Това е последно от ФБ: "36 398 отива за заповед на 04. 10. 2017:-)"
Успех на всички!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: niki_to в Октомври 05, 2017, 00:14:19 am
Здравейте,
някой знае ли до кой номер са стигнали обажданията за получаване на заповеди?
Ние сме с номер 38016 със статус - одобрени
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: niki_to в Октомври 05, 2017, 00:21:13 am
Това е последно от ФБ: "36 398 отива за заповед на 04. 10. 2017:-)"
Успех на всички!

Може ли да ми кажете фейсбук страницата за да следя и аз номерата?
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mihaela Viyacheva в Октомври 05, 2017, 10:33:00 am
niki_to в сайта пише, че до края на Октомври заповеди ще получат до номер 36850. Аз съм 37829, така че ние с теб имаме още доста да си почакаме :(
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: niki_to в Октомври 05, 2017, 10:40:29 am
niki_to в сайта пише, че до края на Октомври заповеди ще получат до номер 36850. Аз съм 37829, така че ние с теб имаме още доста да си почакаме :(

Най-вероятно Февруари ще вземем заповедта...
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mihaela Viyacheva в Октомври 05, 2017, 10:43:13 am
Да, може би някъде там.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: niki_to в Октомври 05, 2017, 12:40:47 pm
Да, може би някъде там.

Здавей, Михаела
Свързах се с фонда и ми казаха , че според тях ще ни дадат молбите през Декември :))))) пиши на лично
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mihaela Viyacheva в Октомври 05, 2017, 12:57:08 pm
Ехее, дано да е така  :balk_47:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: petqst в Октомври 10, 2017, 08:03:42 am
Това е последно от ФБ: "36 398 отива за заповед на 04. 10. 2017:-)"
Успех на всички!

Може ли да ми кажете фейсбук страницата за да следя и аз номерата?
Малко със закъснение, но заповядай:
https://www.facebook.com/groups/305401209570888/
Има един пост от администратор: "Номера". Най отгоре има три точици, натискаш ги и от падащото меню включваш известията за тази публикация. Успех!
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Mihaela Viyacheva в Декември 12, 2017, 19:13:32 pm
Момичета, знаете ли Януари месец дали дават заповеди от фонда? Следя фейсбук страницата, но мисля, че този месец все още не са започнали с обажданията.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Hristinchet0 в Декември 18, 2017, 19:56:28 pm
Номер 39237/15.11.2017 Вече сме одобрени :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sunshineee в Април 05, 2018, 15:07:48 pm
Здравейте, виждам че последния пост е стар, но съм с надежда, че някой ще отговори. Одобрени сме от фонда, предстои този месец да си вземем заповедта.
Преди няма и месец съм започнала работа, имам притеснения относно това дали трябва да споделя с някои какво се случва. Работа е на смени аз съм нова и не знам как да процедирам. Нямам и много трудов стаж. Трябват ми още няколко месеца за да направя 12 м. общ трудов стаж, за да мога да ползвам майчинство. Обикновено на старите работодатели като им кажех за инвитрото и ме махаха от работа и затова нямам стаж. В нета видях, че държавата защитава двойки в напреднал стадии на инвитро (какво означа напреднал). Вие как процедирате. Другото ми питане е вече след като си вземем заповедта какви са стъпките. Понеже сме от друг град и ще пътуваме до Плевен. Евентуално направо си вземате болничен или отпуска и какво обяснение давате на работодателя (предварително или като наближи пътуването). Колко точно дни трае самата процедура, по колко дни преди това се ходи за изследвания ако може да ми обясните всичко много подробно. Благодаря Ви, преварително.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Април 05, 2018, 15:46:20 pm
Трябва да прочета точно, но мисля, че закона пазеше от започване на процедурата до теста.Ако можеш си нагласи смените, така че да отсъстваш в почивни дни.

Като вземеш заповедта, аз лично я нося в деня на стартиране на самата процедура, но това е в друга клиника.Обади се в твоята клиника и питай.По къс протокол нещата са горе-долу по следния начин:
- 2 ден от МЦ, преглед, хормони, започване на стимулация т.е инжекции, изписва се до следващия преглед какви инжекции се поставят
- след това лекаря преценява на кой ден да отидеш пак, най-вероятно след 2 дни пускат се хормони и пак се изписват новите инжекции.
- Така до деня на пункцията.Прави се пункция, вадят се яйцеклетките, оплождат се и ти звънят да ти кажат кога ще е трансфера.
- Трансфер

Аз си взимам болничен по време на стимулацията и след трансфера.За мен така е най-спокойно.Този по време на стимулацията е от личния лекар, колкото може да даде.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sunshineee в Април 05, 2018, 16:05:50 pm
Благодаря Ви, сега ми малко по - спокойно. Долу - горе разбирам, че нещата се случват доста бързо, което е добре.  :)
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sunshineee в Април 05, 2018, 18:55:07 pm
Забравих и да по питам имали платен  Паркинг центъра по Хигиена, от където се вземат решенията. Вие къде паркирате?  :oops:
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Април 06, 2018, 08:47:40 am
Има платен паркинг пред Фонда, но аз не съм го ползвала тъй като стигнах до София с автобус и после градски транспорт.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: Ели1979 в Април 06, 2018, 08:53:53 am
Аз спрях на платения паркинг на Майчин дом, защото само там намерих място за паркиране, и от там около 400м пеша. Иначе паркинга точно пред фонда е служебен.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: sunshineee в Април 09, 2018, 17:39:54 pm
Здравейте, отново. Има ли големи опашки пред кабинетите от които се взема заповедта, бързо ли става.
Титла: Re: Одобрени от Фонд Асистирана Репродукция - ТЕМА 2
Публикувано от: magi_st в Април 10, 2018, 09:17:49 am
Ами има си опашка, аз мисля почаках 30 минути някъде.Коридорчето е малко и тясно, носете си вода, да не ви стане лошо ако е прекалено топло.